Aktualności

Prace nad RPO

Kolejny etap prac nad nowym RPO

Po oficjalnym zatwierdzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską samorząd województwa kontynuuje prace nad uszczegółowieniem dokumentu i przygotowania do uruchomienia pierwszych środków.

 
– Nasz Regionalny Program Operacyjny jest pierwszym, który przeszedł pełną procedurę w Komisji Europejskiej. Teraz czas na ostatni etap prac – uszczegółowienie struktury RPO, przygotowanie dokumentów towarzyszących i dopracowanie mechanizmów wdrażania środków. Staramy się, by nowy strumień wsparcia z Unii Europejskiej popłynął do naszego regionu jak najszybciej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Wartość RPO na lata 2014-2020 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013. Ideę ich podziału podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+.

O obszarach, na które trafią środki z RPO 2014-2020 tutaj.

Zarząd województwa przyjął już wstępny harmonogram konkursów na 2015 rok, które będą ogłaszane w ramach naszego RPO. Powstał, by dać przyszłym beneficjentom dużo czasu na przygotowania do aplikowania o środki. Wstępny harmonogram naboru wniosków będzie w najbliższym czasie sukcesywnie aktualizowany i uzupełniany między innymi o kwoty i typy projektów, na realizację których trafi wsparcie. Ogłoszenie pierwszych konkursów zaplanowano w drugim kwartale 2015 roku.

Wstępny harmonogram naboru wniosków tutaj

Wspólnie z samorządami i innymi partnerami wyłonimy też między innymi grupę projektów o charakterze strategicznym. To przedsięwzięcia, których zasięg i oddziaływanie dotyczy całego województwa. Powinny być spójne z założonymi kierunkami działań w dokumentach strategicznych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Ich realizacja w ramach RPO będzie możliwa bez konieczności uczestniczenia w konkursach, podobnie jak to było z projektami kluczowymi w okresie programowania 2007-2013.

Urząd Marszałkowski wystosował zaproszenie do składania propozycji projektowych o charakterze strategicznym jesienią – jeszcze na etapie prac nad ostatecznym kształtem naszego RPO. Konsultacje pomogły samorządowym władzom województwa poznać szczegółowe oczekiwania i potrzeby potencjalnych beneficjentów. Zebrane w ten sposób informacje były również pomocne podczas negocjacji RPO z Komisją Europejską. Odpowiednio wczesne zaproszenie pozwoliło też samorządom i innym partnerom zyskać  czas niezbędny na dobre przygotowanie dokumentów. Teraz, gdy znane są już ostateczne zapisy naszego RPO, można od razu przejść do uzupełniania fiszek projektowych. Pozwoli to szybciej zakończyć pracę nad przygotowaniem projektów i rozpocząć ich realizację.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

14 stycznia 2015 r.