Aktualności

Rada Dialogu Społecznego fot. Andrzej Goinski
Rada Dialogu Społecznego fot. Andrzej Goinski

Inauguracja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

22 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się inauguracyjna sesja Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To platforma budowy porozumienia między rządem, samorządem, pracodawcami i pracownikami. Prace rady organizuje samorząd województwa.

 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego to nowe gremia powoływane przez marszałków województw na mocy ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zastąpiły Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego funkcjonujące przy wojewodach.

 

– Wspólnie z partnerami wznawiamy dialog administracji rządowej i samorządowej oraz pracodawców i pracowników. Wierzę, że rada będzie ważnym forum wymiany poglądów i skutecznym narzędziem rozwiązywania konfliktów społecznych w regionie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Główne kompetencje rady to rozpatrywanie spraw społecznych i gospodarczych wywołujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także sprawozdań z ich realizacji. Rada opiniuje także sprawy należące do zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Posiedzenia będą zwoływane w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 

Powołana przez marszałka województwa Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego liczy w tej chwili 33 członków. Do udziału w pracach gremium organizacje pracownicze zgłosiły 12 osób. Strona pracodawców desygnowała 15 przedstawicieli.

 

Skład rady:

  • Strona pracownicza (12 osób):

Forum Związków Zawodowych (4 osoby);

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych/Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy (4 osoby);

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (4 osoby);

 

  • Strona pracodawców (15 osób):

Lewiatan (4 osoby);

BCC (3 osoby);

Pracodawcy Pomorza i Kujaw (4 osoby);

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) (4 osoby).

 

  • Strona rządowa (3 osoby):

Wojewoda oraz wybrane przez niego 2 osoby

 

  • Strona samorządowa (3 osoby) :

Marszałek oraz dwóch przedstawicieli jednostek samorządowych z terenu województwa.

 

Lista wszystkich członków

 

We wtorek (22 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki uroczyście wręczył akty powołania członkom rady. Podczas inauguracyjnego posiedzenia podjęto decyzje w sprawie liczby przedstawicieli każdej organizacji wchodzących w skład rady, wybrano prezydium oraz ustalono kolejność przewodniczenia poszczególnych stron w pracach rady. Przewodniczącym został Leszek Walczak, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 grudnia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2015 r.

 

Rada Dialogu Społecznego fot. Andrzej GoinskiRada Dialogu Społecznego fot. Andrzej GoinskiRada Dialogu Społecznego fot. Andrzej GoinskiRada Dialogu Społecznego fot. Andrzej GoinskiRada Dialogu Społecznego fot. Andrzej GoinskiRada Dialogu Społecznego fot. Andrzej GoinskiRada Dialogu Społecznego fot. Andrzej GoinskiRada Dialogu Społecznego fot. Andrzej Goinski