Aktualności

Las, fot. Daniel Pach

Ochrona krajobrazu bez zbędnych zakazów

W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje 31 obszarów chronionego krajobrazu. To tereny, które ze względu na swoje walory przyrodnicze wymagają szczególnej ochrony. Samorząd województwa podjął szereg działań, które ułatwiły zarządzanie tymi obszarami.

 

Obszary chronionego krajobrazu istnieją od ponad 20 lat. Powstały na podstawie decyzji wojewodów: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Są formą ochrony przyrody i wraz z innymi terenami, takimi jak obszary Natura2000, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe, tworzą sieć obszarów chronionych w Polsce. To miejsca wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Przez lata ich funkcjonowania wprowadzono szereg regulacji mających zabezpieczyć je przed degradacją i bezpowrotną utratą. Dotyczą one między innymi ograniczeń w eksploatacji gospodarczej tych terenów oraz ingerowania w kształt krajobrazu.

 

W 2009 roku kompetencje dotyczące wyznaczania oraz ochrony obszarów chronionego krajobrazu przejął od wojewodów sejmik województwa. Liczba obszarów w naszym regionie, a także formy obowiązujących na tych terenach obostrzeń i zakazów nie uległy od tego czasu zmianom. Samorząd województwa podjął jednak szereg uchwał, które usprawniły wydawanie decyzji w zakresie ich ochrony.

 

Najważniejszą było podjęcie osobnych uchwał w sprawie 31 obszarów chronionego krajobrazu na Kujawach i Pomorzu. Z jednej strony potwierdziły one istnienie funkcjonujących już obszarów, z drugiej umożliwiły podejmowanie decyzji osobno dla każdego z tych terenów. W praktyce oznacza to możliwość wprowadzania zmian w zakresie granic lub zakazów dotyczących danego obszaru bez konieczności konsultowania tych decyzji z samorządami, których one nie dotyczą, oraz skrócenie tego procesu.

 

Inną ważną zmianą było zniesienie zapisów o zakazie wydobywania do celów gospodarczych skał, skamieniałości oraz minerałów. Zniknęły tym samym przepisy, które skutecznie utrudniały działalność gospodarczą na tych terenach, blokując możliwość eksploatacji złóż np. piasku lub żwiru.

 

Na wniosek samorządów i w wyniku specjalnie opracowanych ekspertyz możliwe też było wydanie decyzji w sprawie zmniejszenia powierzchni niektórych obszarów chronionego krajobrazu. Pozwoliło to na wyłączenie znacznych terenów z obszarów podlegających ochronie. Na wniosek władz Bydgoszczy obszary chronione na ternie miasta zmniejszyły się w ten sposób o ponad 600 hektarów.

 

Samorząd województwa od lat aktywnie działa na rzecz ochrony walorów krajobrazowych regionu. Marszałkowska administracja uczestniczyła między innym w przygotowaniu ustawy krajobrazowej (więcej). Aktywność samorządowych władz regionu dotyczącą działań w zakresie ochrony krajobrazu wspiera także między innymi kujawsko-pomorski okręg Polskiego Klubu Ekologicznego (pismo w tej sprawie).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 grudnia 2015 r.