Aktualności

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu pow. włocławski, fot. Mikołaj Kuras
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu pow. włocławski, fot. Mikołaj Kuras

Centra wsparcia już działają

Rozpoczęła się realizacja samorządowego wojewódzkiego programu „Rodzina w centrum”. We wszystkich dziewiętnastu powiatach ziemskich oraz w każdym z czterech miast na prawach powiatu w naszym regionie działają (w ramach powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej) ośrodki oferujące bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Adresatami są zarówno rodziny naturalne, jak i instytucje pieczy zastępczej, partnerami 23 samorządy powiatowe i miejskie.

 

– Chodzi o szeroko rozumianą profilaktykę społeczną adresowaną do rodzin dysfunkcyjnych lub takich, które dysfunkcyjnymi stać się mogą, by nie dopuścić do tragedii jaką zawsze jest odebranie dzieci niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo rodzicom. Drugą kwestią jest piecza zastępcza. Zależy nam, by odbywała się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rodzinnych, w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla co najwyżej czternaściorga młodych ludzi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.    

 

Powstała w ramach programu sieć centrów wsparcia oferuje poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne), mediację i terapię, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających instytucje pieczy zastępczej. Chcemy też poszerzyć krąg kandydatów do roli rodziców zastępczych i zapewnić im profesjonalne przygotowanie w postaci uczestnictwa w kursach specjalistycznych.

 

 

W imieniu samorządu województwa liderem projektu, wartego 11,5 miliona złotych współfinansowanego z naszego RPO, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który w jego ramach organizuje szkolenia warsztatowe i kursy specjalistyczne dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pierwsze z nich, na temat sposobów radzenia sobie z agresją oraz trudnymi momentami w wychowaniu młodego człowieka, odbyły się w grudniu i styczniu.

 

 1. Harmonogram wsparcia w poszczególnych powiatach (luty 2017)
 2. Harmonogram wsparcia w pow. aleksandrowskim
 3. Harmonogram wsparcia w pow. brodnickim
 4. Harmonogram wsparcia w Bydgoszczy
 5. Harmonogram wsparcia w pow. chełmińskim
 6. Harmonogram wsparcia w Grudziądzu
 7. Harmonogram wsparcia w pow. grudziądzkim
 8. Harmonogram wsparcia w pow. świeckim
 9. Harmonogram wsparcia w Toruniu
 10. Harmonogram wsparcia w pow. toruńskim
 11. Harmonogram wsparcia w pow. tucholskim
 12. Harmonogram wsparcia w pow. wąbrzeskim
 13. Harmonogram wsparcia we Włocławku
 14. Harmonogram wsparcia w pow. włocławskim
 15. Wykaz centrów wspierania rodzin

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 lutego 2017 r.