Aktualności

Uczestnicy programu „Aktywni po 50-tce”, fot. Jacek Smarz
Uczestnicy programu „Aktywni po 50-tce”, fot. Jacek Smarz

Cel: nowoczesne usługi społeczne

Jeszcze do piątku (5 lutego) trwa nabór wniosków aplikacyjnych w pierwszym konkursie nowego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju sieci usług społecznych, w tym nowoczesnych usług opiekuńczych na rzecz niesamodzielnych osób dorosłych, celowanego wspierania rodzin i lepszej organizacji pieczy zastępczej oraz tworzenia systemów mieszkań wspomaganych. Do rozdysponowania mamy ponad 45 milionów złotych.

 

– Celem jest między zbudowanie sieci takich usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które pozwolą im funkcjonować w środowiskach rodzinnych i sąsiedzkich, bez sztucznego odizolowania i zrywania naturalnych więzi, na tyle samodzielnie na ile jest to możliwe, z gwarancją, że ich indywidualne potrzeby będą miały pierwszeństwo przed logiką wymagań organizacyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Środki przeznaczamy tu nie tylko na tworzenie i rozwijanie lokalnych dziennych domów pobytu, środowiskowych domówi i klubów samopomocy oraz systemów mieszkań wspomaganych (lokum w powiązaniu ze zindywidualizowanym wsparciem społecznym), ale także usług opiekuńczych świadczonych takim osobom w miejscu ich zamieszkania – przez dziennych opiekunów i asystentów, a także w ramach wolontariatu opiekuńczego i pomocy sąsiedzkiej.    

 

W segmencie dotyczącym systemowego wspierania rodzin chodzi przede wszystkim o przedsięwzięcia służące wspieraniu rodziców w ich funkcjach opiekuńczych i wychowawczych, co powinno skutkować ograniczeniem liczby rodzin dysfunkcjonalnych i dzieci umieszczanych w takich przypadkach w instytucjach pieczy zastępczej. Projekty mogą też dotyczyć tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla nie więcej niż czternaściorga młodych ludzi.

 

Nabór wniosków aplikacyjnych rozpoczął się w ostatnich dniach grudnia i zakończy 5 lutego, rozstrzygnięcie w czerwcu. Zakładamy, że dofinansowane dzięki wsparciu w konkursie przedsięwzięcia pozwolą na objęcie różnymi formami zindywidualizowanych form usług społecznych blisko 4 tysięcy osób.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 stycznia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2016 r.