Aktualności

Nowoczesna pracownia w Zespole Szkół nr 2 w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras
Nowoczesna pracownia w Zespole Szkół nr 2 w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras

Aktualne konkursy o dofinansowanie

Mechanizm wdrażania naszego RPO 2014-2020 pracuje na pełnych obrotach, czego efektem są przede wszystkim kolejne ogłaszane konkursy o dofinansowanie. Mamy dziewięć aktualnych konkursów – ogłoszonych, w trakcie naboru lub przed jego rozpoczęciem – ostatni z nich zarząd województwa ogłosił 11 lipca.

 

– By ułatwić procedurę sięgania po europejskie fundusze stworzyliśmy serwis informacyjny online oraz generator wniosków, organizujemy też cykle szkoleń dla zainteresowanych. Zapraszamy do korzystania z tych środków. To pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Ogłoszone przez zarząd województwa aktualne konkursy w ramach RPO

 

 1. Kształcenie

 

 • Wsparcie placówek kształcenia ogólnego. Środki trafią na organizację zajęć językowych oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, doposażenie pracowni i zakupy pomocy dydaktycznych, zajęcia wyrównawcze i dodatkowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wymagających tego uczniów, a także na dokształcanie nauczycieli, którzy muszą być w stanie podołać niełatwym wyzwaniom współczesnego nauczania. Do dyspozycji mamy 24,5 miliona złotych. Wnioski o dofinansowanie można będzie składać do 29 lipca.

 

 • Wsparcie placówek kształcenia zawodowego. To pieniądze przede wszystkim na tworzenie nowej, nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację ram współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne i kursy przygotowawcze, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Do wzięcia jest 39,3 mln złotych. Nabór wniosków do 1 sierpnia.

 

 • Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. W puli dwóch ogłoszonych konkursów (jeden z nich skierowany jest do placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego, drugi do pozostałych szkół zawodowych) jest w sumie 48 milionów złotych. Wsparcie trafi na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie warsztatów oraz pracowni kształcenia praktycznego, a także działania z zakresu e-edukacji. Nabory wniosków od 28 czerwca do 31 sierpnia oraz od 5 do 16 września.

 

 1. Infrastruktura

 

 • Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli jest w sumie 79 milionów złotych. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o środki na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich, węzłów i skrzyżowań. Wsparcie można przeznaczyć także na tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego (zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, kładki, przejścia podziemne). Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych miast ustalono według kryterium liczby mieszkańców. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października.

 

 • Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października.

 

 • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia obiektów, wymiany okien i drzwi oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne, wprowadzenia i modernizacji rozwiązań z dziedziny odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystania instalacji typu prosumenckiego. Do rozdysponowania mamy łącznie ponad 90 milionów złotych. Nabory wniosków (w dwóch konkursach) od 18 do 29 lipca i od 12 do 30 grudnia.

 

 • Wsparcie biznesu

 

 • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. Dofinansowanie trafi między innymi na usługi doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły, w drugim zakończył się 15 lipca.

 

 • Dotacje dla małych i średnich przednich przedsiębiorstw. Dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na samo wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, jak i na zakup urządzeń oraz know-how. Środki zostaną rozdysponowane w dwóch schematach – na przedsięwzięcia o wartości do miliona złotych (do wzięcia jest ponad 44 mln złotych) i na przedsięwzięcia warte od miliona złotych wzwyż (88,5 mln złotych w puli). Wnioski preselekcyjne będzie można składać od 19 do 30 września.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu.     

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 lipca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2016 r.