Aktualności

W aktualnych konkursach RPO mamy wsparcie m. in. dla biznesu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
W aktualnych konkursach RPO mamy wsparcie m. in. dla biznesu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Aktualne konkursy RPO

Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi środków na inwestycje związane z ochroną przyrody, na budowę ścieżek rowerowych, budowę i modernizację dróg wojewódzkich w największych miastach regionu oraz wyposażenie przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

 

Aktualne konkursy w ramach RPO (przed rozpoczęciem naboru lub w trakcie):

Infrastruktura

  • Inwestycje drogowe miast prezydenckich. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o wsparcie na budowę, przebudowę i modernizację dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli konkursu jest ponad 60 milionów złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i może trwać do wyczerpania środków zarezerwowanych w puli konkursowej. 
  • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W trzech ogłoszonych naborach wniosków do podziału jest w sumie 127 milionów złotych. Jeden z konkursów dotyczy budowy mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych i publicznych, w tym w jednostkach służby zdrowia. W drugim, w którym nabór zakończył się 20 stycznia, można pozyskać wsparcie na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE. W trzecim naborze chodzi o realizację projektów budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych dedykowanych przyłączeniu jednostek wytwórczych energii OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W pierwszym konkursie o wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, w drugim firmy, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe, a w przypadku inwestycji z zakresu sieci elektroenergetycznych o dofinansowanie mogą wnioskować ich operatorzy. Nabory w dwóch aktualnych konkursach potrwają do 28 kwietnia.
  • Inwestycje w infrastrukturę medyczną i wsparcie na zakup sprzętu medycznego. Wśród dwóch ogłoszonych naborów wniosków jest konkurs dotyczący wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie pomioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualni lekarze i pielęgniarki. W puli konkursowej jest 8,6 miliona złotych a wysokość dofinansowania może wynieść 50 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2017 roku. Drugi z naborów dotyczy inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz zakupu sprzętu w szpitalach wojewódzkich. W puli tego konkursu znajduje się 69,3 miliona złotych. Nabór wniosków przewidziano do 30 czerwca. 
  • Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Samorządy lokalne i ich jednostki mogą pozyskać na ten cel w sumie 17,3 miliona złotych. Maksymalna kwota dofinansowania do budowy 1 kilometra ścieżki to 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków ruszył 19 grudnia 2016 roku i potrwa do 28 kwietnia.  
  • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia budynków, modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii i systemów chłodzących. W tej chwili aktualny jest jeden z siedmiu ogłoszonych dotychczas naborów wniosków.  

 

Ochrona przyrody  

  • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. W konkursowej puli są środki na działania proekologiczne, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz rozwojem edukacji ekologicznej. Chodzi między innymi o ochronę siedlisk i cennych gatunków, a także zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych. Wsparcie trafi też na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych oraz budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, inne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W konkursowej puli jest 8,6 miliona złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 30 grudnia 2016 roku i potrwa do 31 maja.  

 

Przedsiębiorczość i rynek pracy 

  • Wspieranie rozwoju pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs wyłoni operatora, który będzie odpowiedzialny za podział środków wśród kujawsko-pomorskich firm. Chodzi o finansowanie usług rozwojowych takich jak szkolenia, profesjonalne wsparcie doradcze czy studia podyplomowe dla pracowników i kadry zarządzającej. W puli środków jest prawie 25 milionów złotych. Nabór wniosków ruszył 19 grudnia i potrwa do 28 lutego 2017 roku.   
  • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. Dofinansowanie trafi między innymi na usługi doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły, w drugim zakończył się 15 lipca.   

 

Przeciw wykluczeniu społecznemu   

  • Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Samorządy lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne mogą pozyskać w sumie 15 milionów złotych na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury służącej osobom zagrożonym wykluczeniem. Chodzi między innymi do przebudowę i remont budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Możliwa też będzie adaptacja, przebudowa i remont obiektów wraz zakupem wyposażenia w celu tworzenia i rozwoju placówek wsparcia i opieki – dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy – a także innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji. Nabór wniosków ruszył 1 grudnia 2016 roku i potrwa do 28 kwietnia.  

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu.  

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 lutego 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2017 r.