Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Środowisko
  • Konferencja nt. projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

Konferencja nt. projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

W dniu 19  września  2016 r.  w  Przysieku  k/Torunia, w godzinach 10.30-13.30 (siedziba  Kujawsko-Pomorskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego -  Oddział  w Przysieku) odbędzie się konferencja, podczas której zaprezentowany zostanie projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2026-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1363/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Konferencja adresowana jest do przedstawiciel samorządów gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zarządzających regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych, podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami  oraz wszystkich zainteresowanych problematyką gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną główne założenia opracowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Zaplanowana została dyskusja z udziałem uczestników konferencji, dotycząca przyjętych celów i kierunków działań dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynikających z projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Projekt dokumentu poddany został opiniowaniu przez:

  1. organy wykonawcze gmin z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, niebędących członkami związków międzygminnych oraz organy wykonawcze związków międzygminnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego,
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  3. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,
  4. właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie związanym z ochroną wód.

W myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r. poz. 353), 2), projekt został udostępniony społeczeństwu.

 
 

Konferencja ma charakter otwarty
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.