Środowisko

Szkolenie nt. zasad i sposobu przygotowywania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

W dniu 1 marca 2017 r. w Przysieku k/Torunia odbyło się  szkolenie dla przedstawicieli samorządów gmin  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego nt. zasad i sposobu przygotowywania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

 

Szkolenie miało na celu przybliżenie powyższych zagadnień i pomoc w przygotowaniu rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016, które winno zostać przekazane Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przez Wójtów, Burmistrzów lub Prezydentów Miast  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

 

Poniżej materiały szkoleniowe.