Środowisko

Lubię tu być … na zielonym!

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

 

Projekt dotyczy realizacji zadań związanych z edukacją środowiskową, która prowadzona będzie na obszarach chronionych województwa, w szczególności Natura 2000, przy wykorzystaniu nowopowstałej infrastruktury edukacyjnej parków krajobrazowych, sfinansowanej ze środków poprzedniej perspektywy finansowej.

 

Dzięki nowopowstałej oraz zmodernizowanej bazie edukacyjnej możliwe staje się pogłębianie praktycznej wiedzy lokalnych społeczności poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, a także zdobywanie licznych wiadomości i umiejętności, które w przyszłości wpłyną na podejmowanie trafnych decyzji w zakresie środowiska i przyrody.

 

Działania te umożliwią kontynuację i rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa, której celem jest informowanie o podstawowych problemach środowiskowych, zwracanie uwagi na związki przyczynowo – skutkowe wszelkich procesów środowiskowych, wdrażanie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania, nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania i ochrony środowiska, nauczanie oszczędnego korzystania z zasobów przyrodniczych, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej.

 

W ramach projektu zaplanowano udział dzieci i młodzieży w pięciodniowych pobytach na terenie „zielonych szkół”, jednodniowe wycieczki w tereny cenne przyrodniczo, wakacyjne warsztaty ekologiczne, szkolenia dla przedsiębiorców działających na terenach cennych przyrodniczo, współpracę ze szkołami podstawowymi i gimnazjami za pośrednictwem eko-liderów wyłonionych w szkołach. Zaplanowano również kampanie konkursowe dla młodzieży na kanałach i profilach społecznościowych, jak również study tour dla dziennikarzy i blogerów. Projekt zostanie promowany podczas cyklicznych wydarzeń społecznych i kulturalnych odbywających się na terenie naszego województwa.

 

Projekt skierowany jest do osób w każdym przedziale wiekowym, zamieszkujących w obszarze Natura 2000 oraz na obszarach chronionych, jakimi są parki krajobrazowe,  położone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i województwach ościennych.

 

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020. Całkowity koszt projektu to kwota 4 999 952,00 zł, z czego: kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 2 249 954,00 zł, udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu to 2 500 000,00 zł, pozostałą część stanowią środki własne województwa w wysokości 249 997,60 zł.

 

Współfinansowanie przedsięwzięcia pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko II Osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.