Zdrowie

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”

Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025” trwały od 16 lipca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, podmiot opracowujący projekt przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie internetowej.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

Tabela uwag zgłoszonych podczas konsultacji