Programy - informacje

Grafika - Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim

PROGRAM ZAPOBIEGANIA UPADKOM DLA SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (realizacja – 2023 r.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2023 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu (uchwała nr 13/549/23 z dnia 29 marca 2023 r.).

 

Koordynator

„Regionalny Ośrodek Medycyny Sportowej SPORTVITA” Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
ul. Tadeusza Rejtana 1, 85-032 Bydgoszcz -Paweł Rakowski, tel. 602-435-515,
e-mail: programydlaseniora@gmail.com

 

Koordynator odpowiedzialny jest za szkolenie trenerów, edukację uczestników, badania kwalifikacyjne i kontrolne (tj. badania ogólnolekarskie, testy sprawnościowe, testy psychologiczne, skład ciała, EKG), promocję oraz nadzór merytoryczny nad programem.

 

Cele programu

Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby upadków i urazów wśród osób po 60 r.ż. uczestniczących w programie.

 

Cele szczegółowe programu to:

  • poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników programu;
  • zwiększenie wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie;
  • zwiększenie liczby trenerów przygotowanych do pracy z osobami powyżej 60 r.ż.

 

 

Adresaci programu

Program skierowany jest do osób w wieku od 60 r.ż. zamieszkałych na terenie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, które zadeklarowały swój udział w programie.

W 2023 roku programem zostanie objętych łącznie 911 seniorów.

 

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji programu jest prowadzenie naboru uczestników programu i trenerów (wykwalifikowanych rehabilitantów i absolwentów AWF), wynagrodzenie trenerów, zapewnienie sali do ćwiczeń, do zajęć edukacyjnych oraz pomieszczenia do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i kontrolnych.

 

W 2023 r. do programu przystąpiły 22 samorządy terytorialne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (lista samorządów- do pobrania).

 

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi 265.268,00 zł.

 

Uczestników programu zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji z realizowanego programu  polityki zdrowotnej. Zebrane informacje pomogą nam określić mocne i słabe punkty podjętych działań i wykorzystane będą dla poprawy jakości realizowanych programów.

Ankieta satysfakcji pacjenta