Programy - informacje

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim (realizacja – 2023 r.)

Koordynator

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz – dr n. med. Krzysztof Gierlotka tel. 602-224-446, e-mail: program@wsoz.pl

Więcej informacji na stronie www.program.wsoz.pl

Cel programu

zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia pneumokokowe) i powikłań po zakażeniu pneumokokowym wśród osób po 65 r.ż.

 

Przedmiot programu

szczepienie osób dorosłych po 65 r.ż. przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej.

 

Adresaci programu

osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej, zameldowane na terenie jst, które wyraziły wolę jego realizacji.

Nabór osób do szczepień przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy Programu we współpracy z powiatami/gminami. Łączna liczba osób planowana do objęcia programem – 2 109.

Partnerzy programu

Program w 2023 r. realizowany jest w partnerstwie z 39 samorządami terytorialnymi.

Realizatorzy programu – tutaj

Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla dorosłych, będących mieszkańcami powiatu/gminy w 50%.

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi do tej pory 381 140,00 zł.

Uczestników programu zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji z realizowanego programu  polityki zdrowotnej. Zebrane informacje pomogą nam określić mocne i słabe punkty podjętych działań i wykorzystane będą dla poprawy jakości realizowanych programów.

Ankieta satysfakcji pacjenta