Zdrowie

""

Ogłoszenie o naborze wniosków na pożyczkę inwestycyjną w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

KPFR sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia zwrotnego w postaci pożyczki z możliwym częściowym umorzeniem kapitału na realizację inwestycji w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, przejętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/603/24 z dnia 20.03.2024 r.

 

Sposób składania wniosków i wyboru projektów: procedura dwuetapowa, na którą składają się:

 • Etap I (Preselekcja) – nabór i ocena Fiszek przedsięwzięcia wg ogólnych kryteriów preselekcji
 • Etap II – nabór i ocena wniosków o pożyczkę w oparciu o zaproszenia do złożenia wniosku o pożyczkę, przesłane do wnioskodawców, którzy uzyskali pozytywny wynik weryfikacji fiszki przedsięwzięcia

 

Termin składania fiszek przedsięwzięcia: od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2024 r.

 

Termin składania wniosków o pożyczkę : zostanie określony w zaproszeniu do złożenia wniosku, jednak nie później niż w ciągu roku od otrzymania zaproszenia do jego złożenia

 

Limit środków w ramach naboru: 23.000.000,00 PLN

 

Minimalna kwota wsparcia: 100.000,00 PLN

 

Maksymalna kwota wsparcia: 5.000.000,00 PLN

 

Wysokość umorzenia: do 85 % kwoty pożyczki (nie więcej niż 4.000.000,00 PLN), uwarunkowane pełną realizacją przedsięwzięcia i  osiągnięciem zakładanych celów inwestycji

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

 • samodzielne publiczne zakłady ochrony zdrowia (dla których organem prowadzącym jest powiat lub miasto na prawach powiatu) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • niepubliczne zakłady ochrony zdrowia udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podmioty prywatne mające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia) świadczące ww. usługi z wykorzystaniem nieruchomości należącej lub udostępnionej przez jednostki samorządu terytorialnego (starostwa powiatowe lub miasta na prawach powiatu);
 • jednostki samorządu terytorialnego, których własność stanowi nieruchomość wykorzystywana przez SPZOZ lub NZOZ, wskazane w pkt 1 lub 2;
 • inne podmioty lecznicze (publiczne lub prywatne) w zakresie uruchomienia stacjonarnej usługi opieki hospicyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • z możliwości otrzymania wsparcia wykluczone są podmioty, które zrealizowały przedsięwzięcia obejmujące budowę, przebudowę, rozbudowę, remont, modernizację na oddziałach świadczących usługi internistyczne, geriatryczne oraz opieki długoterminowej i hospicyjnej, z wykorzystaniem ze środków europejskich w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 lub RPO WK-P na lata 2014-2020

 

Zakres wsparcia: finansowanie do 100 % wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie wraz z zakupem sprzętu lub wyposażenia w celu rozwoju infrastruktury związanej z udzielaniem świadczeń opieki długoterminowej i hospicyjnej oraz rozwojem infrastruktury udzielania świadczeń internistycznych i geriatrycznych

 

Dokumenty obowiązujące w ramach naboru:

 • Ogłoszenie o naborze
 • Regulamin naboru
 • Fiszka przedsięwzięcia
 • Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami,
 • Wykaz wymaganych dokumentów,
 • Ogólny regulamin udzielania pożyczek przez KPFR,
 • Program modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kpfr.pl.

Ogłoszenie o naborze do pobrania – tutaj.


 

Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 7/385/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., zwiększeniu ulega limit alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Szacowana pula środków po zmianie wynosi do 56.040.000,00 PLN, jednak nie więcej niż wysokość wsparcia zwrotnego wynikająca z pozytywnie ocenionych fiszek przedsięwzięć, przedłożonych w ramach przeprowadzonego naboru.

 

W związku z powyższym Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przystępuje do oceny preselekcyjnej kolejnych fiszek według kolejności wpływu w ramach zwiększonego limitu alokacji środków w Programie.

 

Aktualna treść Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu WK-P jest dostępna poniżej.