Zdrowie

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych, w tym  organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020”, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49/1921/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020przedstawia uwarunkowania oraz określa cele działań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego podejmowanych w zakresie profilaktyki i na rzecz osób uzależnionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Opinie prosimy zgłaszać w terminie od 19 grudnia 2016 r. do 22 stycznia 2017 r. na formularzu konsultacji pocztą elektroniczną na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl,  pocztą tradycyjną na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Zdrowia/Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
O przyjęciu opinii pocztą tradycyjną decydować będzie data stempla pocztowego.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się Zarządu Województwa do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Zdrowie” w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Do pobrania: