Zdrowie

Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych, w tym  organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020”, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 11/339/16 z dnia 16 marca 2016 r. Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020przedstawia uwarunkowania oraz określa cele działań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego podejmowanych w zakresie profilaktyki i na rzecz osób uzależnionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Opinie prosimy zgłaszać w terminie od 7 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r. na formularzu konsultacji pocztą elektroniczną na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Zdrowia/Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, ul. M. Skłodowskie-Curie 73, 87-100 Toruń. O przyjęciu opinii pocztą tradycyjną decydować będzie data stempla pocztowego.

 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się Zarządu Województwa do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Zdrowie” w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

 

Do pobrania: