Zdrowie

Grafika - Dzień Optymisty

21 sierpnia przypada Dzień Optymisty

Zjawisko optymizmu w dzisiejszych czasach jest różnie postrzegane i  definiowane. Jednym z popularniejszych określeń optymizmu jest „pozytywne nastawienie do życia”.

Psycholog Uniwersytetu SWPS w Poznaniu dr Agnieszka Czerw przeprowadziła w latach 2005–2015 badanie na próbie 766 osób w wieku od 18 do 87 lat. W trakcie badania sprawdzono w jaki sposób przedstawiciele poszczególnych profili postrzegają jakość swojego życia. Badanie zależności między danym profilem optymizmu, a jakością życia przeprowadzono na grupie 106 osób.

 

W wyniku badania wyodrębnionych zostało pięć typów optymizmu: Optymista Ostrożny, Optymista Globalny, Optymista Umiarkowany, Ryzykant oraz Pesymista.
Optymiści Ostrożni to grupa, która uzyskała najwyższe wyniki w skali ogólnego optymizmu. Ich cechą jest pozytywne nastawienie wobec przyszłości, ale jednocześnie unikanie ryzyka.
Optymiści Globalni to osoby, których optymizm opiera się zarówno na nadziei, że sprawy będą się dobrze układały niezależnie od podejmowanych przez nich działań, jak i na poczuciu własnej skuteczności, co umożliwi im realizację założonych celów. Optymiści Umiarkowani otrzymali wyniki wskazujące na otwartość wyraźnie niższą w porównaniu do wyników osiąganych przez pozostałą grupę badanych, np. na różnego rodzaju nowości.
Ryzykantów wyróżniały najwyższe wyniki w zakresie „nieostrożności”. Ich postawę cechuje niefrasobliwość w stosunku do rzeczywistości i  skłonność do podejmowania ryzyka bez związku z pragnieniem wzbogacania własnych doświadczeń.
W grupie Pesymistów znalazły się osoby, które nie oczekiwały niczego dobrego w przyszłości oraz nie  podejmowały żadnego wysiłku na rzecz osiągnięcia założonych celów, unikając jednocześnie ryzyka. 

Wybór nastawienia do życia jest indywidualną sprawą .każdego z nas, ale warto pamiętać, że optymizm sprzyja radzeniu sobie z wszechobecnym stresem.
W swoim dziele „Hamlet” Wiliam Szekspir napisał: Nie ma nic dobrego ani złego, ale myślenie sprawia, że ​​tak jest.

 

Życzymy wszystkim Optymistom aby dobre myśli przynosiły dobre owoce i satysfakcję.