Środowisko

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – SZKOLENIE DLA GMIN NT. SPRAWOZDAWCZOŚCI 4-5 marca 2019 r.

W dniach 4 i 5 marca 2019 r. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zorganizował, dla przedstawicieli samorządów gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,  szkolenie nt. zasad i sposobu przygotowywania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

    
 Szkolenie miało na celu przybliżenie zagadnień i pomoc w przygotowaniu rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które za rok 2018 winno zostać przekazane Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

Poniżej materiały szkoleniowe, przygotowane przez eksperta, prowadzącego szkolenie.