Sprawy społeczne

fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Zaproszenie

Szanowni Państwo, zapraszamy osoby, które pracują w obszarze przeciwdziałania pomocy w rodzinie na trenie województwa kujawsko-pomorskiego, na kolejne szkolenie dla przyszłych trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

 

Szkolenie odbędzie się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2. Program szkolenia, które odbędzie się w stacjonarnie, w terminie 14-18 września 2020 r. obejmuje 50 godzin dydaktycznych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  • Realizowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • zgłoszenie się pary trenerów kobiety i mężczyzny), którzy potem wspólnie będą mogli pracować zgodnie z programem „Bez przemocy”,
  • przesłanie na adres mailowy: e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl scanu wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA,

a także (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne – Dz.U. 2011, nr 50, poz. 259)spełnienie poniższych kryteriów:

  • ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej;
  • albo ukończone studia II stopnia na innym niż ww. kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  • udokumentowane ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin;
  • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a organizator zapewnia: wyżywienie (obiad, serwis kawowy), materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające przez okres 5 lat, do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wg. ww. programu (dla uczestników, którzy wezmą udział we wszystkich zajęciach i pozytywnie napiszą test sprawdzający).

 

Organizator szkolenia nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży.

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Wszystkich dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy pod nr telefonu 56/ 562 18 13.