Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

IX posiedzenie WRdsPS, fot.: Henryk Sobczak
IX posiedzenie WRdsPS, fot.: Henryk Sobczak

IX posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

IX posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało charakter szczególny ponieważ Członkowie Rady zostali zaproszeni na obrady Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbyło się 22 sierpnia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 1.

 

W posiedzeniu, oprócz Członków Rady brali udział: przewodniczący spotkaniu Pan Marek Witkowski – Przewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Pani Katarzyna Lubańska – Wiceprzewodnicząca Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Pani Agnieszka Kłopotek – Członek Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Pan Lech Grodzki – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Pan Łukasz Jaworski – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Beata Piskorska – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

W trakcie obrad zebrani zapoznali się z informacją na temat wdrażania RPO w zakresie działalności WUP, informacją na temat wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie polityki społecznej, a także z działalnością i rozwojem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. W dalszej kolejności Za-ca Przewodniczącej WRdsPS, Pan Andrzej Mielczarek przedstawił zgromadzonym informacje związane z Radą, m.in. takie jak:

  • inicjatywy Rady w zakresie nawiązywania kontaktów z podmiotami funkcjonującymi w obszarze polityki senioralnej;
  • podstawy i ramy prawne funkcjonowania Rady;
  • zakres tematyczny kwestii poruszanych na posiedzeniach Rady;
  • inspirowanie powstawania Gminnych Rad Senioralnych.

 

Po przedstawieniu tych informacji Pan Ireneusz Frelichowski przedstawił zebranym prezentację nt. 50–lecia Klubów Seniora w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Była to prezentacja pokazująca dorobek wieloletniej działalności i rozwój Klubów Seniora stanowiących istotne ogniwo wśród organizacji aktywizujących seniorów w naszym regionie.

 

Po wysłuchaniu wszystkich informacji głos zabrał Pan Marek Witkowski, który zauważył, jak istotną kwestią jest tworzenie warunków do aktywności senioralnej, mającej na celu m.in. budowanie więzi międzypokoleniowej. Kończąc spotkanie Pan Przewodniczący podziękował gościom za przybycie.