Sprawy społeczne

uczestnicy posiedzenia

VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w trybie online.

 

Głównymi tematami posiedzenia było:

– zaopiniowanie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – druk nr 56/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

– podejmowane działania wspierające potrzeby osób z niepełnosprawnościami na przykładzie  miast Bydgoszczy i Włocławka.

– założenia programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+ , kt5óre główne założenia stanowią:

  • wykaz deklaracji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w odniesieniu do podjętych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i wyzwań w zakresie polityki społecznej, w szczególności w zakresie tworzenia warunków sprzyjających wyrównywaniu szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w celu zdobycia niezależności ekonomicznej i samodzielności życiowej;
  • kontynuowanie kierunków i działań cechujących się największą efektywnością i skutecznością, rozwijanie nowej oferty zindywidualizowanych i kompleksowych usług w związku ze zmieniającymi się potrzebami osób z niepełnosprawnościami i zachodzącymi zmianami społeczno-demograficznymi;
  • synchronizacja realizacji zadań samorządu wojewódzkiego z działaniami organizacji pozarządowych;
  • szeroka współpraca zainteresowanych podmiotów sprzyjająca wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.

 

uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia uczestnicy posiedzenia