Uzależnienia

Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 47/1149/21 z dnia 14 lipca 2021 r. Program określa działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego podejmowane w zakresie profilaktyki i na rzecz osób uzależnionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w terminie od 16 lipca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. na formularzu konsultacji pocztą elektroniczną na adres dz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl, pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Zdrowia
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń.

O przyjęciu opinii pocztą tradycyjną decydować będzie data stempla pocztowego. 

 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające ustosunkowanie się Zarządu Województwa do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Zdrowie” w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

 

Do pobrania:

  1. Projekt „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”
  2. Formularz konsultacji