Sprawy społeczne

Rodzina w Centrum

W dniu 22 września br., w obecności Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 23 partnerami: 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i 4 Ośrodkami Pomocy Społecznej realizującymi zadania powiatu i gminy ( MOPR Toruń, MOPS Bydgoszcz, MOPR Włocławek, MOPR Grudziądz). Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, któremu Samorząd Województwa powierzył realizację projektu. Więcej o tej uroczystości i o samym projekcie można przeczytać na stronie ROPS-u tutaj.

 

Powiat Toruński zaprasza

W ramach podpisanej umowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zaplanowało realizację wielu form wsparcia adresowanych do rodzin i dzieci z terenu Powiatu Toruńskiego, takich jak:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne (również w formie wyjazdowej /mobilnej):
  • pedagogiczne;
  • prawne;
  • psychologiczne dla dzieci w wieku szkolnym i dla osób dorosłych.
 2. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.
 3. Mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych.
 4. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
 5. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
 6. Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi.
 7. Bony szkoleniowe dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

 

Dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, odbędą się bezpłatne zajęcia animacyjne.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:

 • przynależeć do grup docelowych projektu;
 • posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Powiatu Toruńskiego;
 • nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
 • osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia wymaganych dokumentów.

 

W przypadku osób nieletnich dokumenty składa i podpisuje osoba sprawująca pieczę zastępczą.
 

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Realizacja Projektu: do 30.06.2018 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia form wsparcia: listopad 2016 r.

 

Biuro Projektu znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Toruniu,  ul. Towarowa 4-6 /parter/.

Osoby do kontaktu: 

 • mgr Iwona Fabich – Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (tel. 56 662 87 67), e-mail: rpo@pcpr-torun.pl.
 • mgr Monika Tomaszewska – Starszy specjalista pracy socjalnej (tel. 56 662 87 66), e-mail: pomocrodzinie@pcpr-torun.pl.

 

Przewidywane efekty:

Skoordynowane działania instytucji wspierających rodziny i dzieci przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości oraz umożliwią  dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej powrót do rodziny biologicznej.