Rada Konsultacyjna do spraw Ochrony Konsumentów

Uczestnicy posiedzenia
Uczestnicy posiedzenia

VII posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się VII posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zgodnie z planem pracy rady omówiony został temat dotyczący Inspekcji Handlowej jako wyspecjalizowanego organu kontroli powołanego m.in. do ochrony interesów i praw konsumentów. Pan Tomasz Sypniewski Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przedstawił działania Inspekcji Handlowej w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

 

Inspekcja Handlowa ułatwia konsumentom dochodzenie swoich praw poprzez organizowanie stałych sądów polubownych.

 

Stałe sądy polubowne (SSP) przy wojewódzkich inspektorach tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi. Umowy te określają w szczególności zasady pokrywania kosztów wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem czynności arbitra.

 

Stały Sąd Polubowny (SSP) w Bydgoszczy – na równi z sądem powszechnym, uprawniony jest do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe wynikłych z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

Wszczęcie postępowania jest możliwe pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody obu stron sporu (wyrażonej na odpowiednich drukach „zapisu na sąd polubowny”).

 

Druk oraz regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych znajdują się na stronie internetowej WIIH.

 

Uczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzeniaUczestnicy posiedzenia