Sprawy społeczne

Czerwcowe szkolenia dla Policjantów
Czerwcowe szkolenia dla Policjantów

Czerwcowe szkolenia dla Policjantów

Spotkaniem w Świeciu zakończył się tegoroczny etap szkoleń, organizowanych przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, dla funkcjonariuszy Policji z naszego województwa. Szkolenie pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” zgromadziło w siedzibie Starostwa Świeckiego 28 funkcjonariuszy z całego powiatu.

 
Wspomniane przedsięwzięcie to także dobry przykład współpracy między samorządami różnego szczebla oraz samorządów z Policją.
Kontynuacja cyklu, dla reprezentantów pozostałych Powiatowych Komend Policji z naszego województwa, zaplanowana jest na kolejne lata, tak oby objąć szkoleniami wszystkie powiaty w regionie. W ten sposób samorząd województwa realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i działania zapisane w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.
 
Opracowanie: 
Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

lipiec 2015
 
Czerwcowe szkolenia dla PolicjantówCzerwcowe szkolenia dla PolicjantówCzerwcowe szkolenia dla PolicjantówCzerwcowe szkolenia dla PolicjantówCzerwcowe szkolenia dla Policjantów