Rolnictwo

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

„Zero Waste”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji przeprowadził kampanię edukacyjną nt. zapobiegania marnotrawieniu żywności i niekorzystnym zmianom klimatu poprzez ochronę środowiska  – w tym zasobów naturalnych – gleb, wód czy powietrza. Zadanie zrealizował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach zadań własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Felietony sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi, prezentującymi przykłady dobrych praktyk, a także eksperckie poszerzenia tematów z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa zrównoważonego, rolnictwa ekologicznego, agroleśnictwa oraz ochrony środowiska.

 

Poniżej linki do felietonów oraz krótkie ich opisy:

 

„Zrównoważone metody gospodarowania – rolnictwo zrównoważone dla klimatu”

https://www.youtube.com/watch?v=aJhotnK4wUI

Żywność będąca produktem rolnictwa zrównoważonego, to odpowiedź na oczekiwania społeczne, które są efektem wyzwań z jakimi mierzą się ludzie na całym świecie. Drastyczne zmiany klimatyczne, których efektem jest spadek areałów uprawnych i dostępności wody pitej wpływają na wzrost cen żywności przy jednoczesnym spadku opłacalności produkcji rolnej. Wpływa to negatywnie na dostępność żywności, co w efekcie obniża nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Jednym z obszarów, który jest najbardziej dotknięty tymi zmianami klimatu jest rolnictwo – spada wielkości produkcji rolnej, a ceny żywności rosną. Jednocześnie, samo rolnictwo jest największym konsumentem zasobów naturalnych i to na nim spoczywa odpowiedzialność za właściwe korzystanie z zasobów naturalnych. Odpowiedzią na te wyzwania jest model rolnictwa zrównoważonego. Obejmuje on szereg praktyk rolniczych łączących szacunek dla środowiska, efektywne zarządzanie zasobami i dbałość o interesy ekonomiczne rolników i mieszkańców wsi.

W felietonie prezentujemy przykład rolnictwa zrównoważonego oraz poszerzenie tematu o wypowiedzi ekspertów.

 

 „Ogrodnictwo zrównoważone dla klimatu”

https://www.youtube.com/watch?v=fbEMUmfp6CU

Sady i ogrody to z pewnością miejsca, gdzie można z powodzeniem wprowadzać najnowsze rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu. Podstawą zrównoważonego ogrodnictwa jest gospodarowanie zasobami naturalnymi w taki sposób, by zapewnić możliwość korzystania z nich nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom. Przede wszystkim należy szukać gatunków i odmian, które są mniej podatne na patogeny czy szkodniki. Pozwala to na ograniczenie zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich plonów dobrej jakości.

W felietonie przykład sadu użytkowanego w sposób zrównoważony oraz dobrych praktyk wraz z poszerzeniem tematu o wypowiedzi ekspertów.

 

 „Zrównoważone metody gospodarowania – rolnictwo ekologiczne dla klimatu”

https://www.youtube.com/watch?v=aJhotnK4wUI

Rolnictwo ekologiczne to najbardziej prośrodowiskowa metoda produkcji rolnej. Sektor rolnictwa ekologicznego to bardzo ważny obszar, który wymaga ciągłych zmian i rozwoju, w celu zwiększenia jego udziału w produkcji rolnej ogółem. Rolnictwo ekologiczne jest zdecydowanie trendem światowym – wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska zarówno w strategii na rzecz bioróżnorodności, jak i w strategii „Od pola do stołu”. Wśród najważniejszych celów strategii unijnych można wymienić redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów mineralnych oraz osiągnięcie do 2030 roku większego udziału powierzchni upraw ekologicznych, który średnio dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej powinien wynosić 25%. Należy pamiętać, że rolnictwo ekologiczne to przede wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, będący jednocześnie odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu żywność i rosnącą świadomość konsumentów.

W felietonie prezentujemy przykład gospodarstwa ekologicznego oraz dobrych praktyk wraz z poszerzeniem tematu o wypowiedzi ekspertów.

 

 „Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie dla klimatu”

https://www.youtube.com/watch?v=YMDYJg1Yxsk

Rosnące oczekiwania i zapotrzebowania rynku, wymuszają na sektorze rolno-spożywczym wytwarzanie nowego, udoskonalonego produktu wysokiej jakości. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania i stosowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, mając na względzie dbałość i troskę o środowisko.

Felieton pokazuje przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, prezentując sposoby zapobiegania marnotrawstwu żywności i niekorzystnym zmianom klimatu.

 

 „Strategie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu”

https://www.youtube.com/watch?v=Gtx4DO0Hyj8

Wiadomym jest, że warunki klimatyczne mają decydujące znaczenie w produkcji rolniczej. Plony, bezpieczeństwo i jakość upraw są ściśle związane z klimatem. Istnieją różne działania adaptacyjne mające na celu dostosowanie produkcji roślinnej do klimatu.

W felietonie możemy zobaczyć przykłady takich działań dostosowujących produkcję rolniczą do zmian klimatu.

 

 „Agroleśnictwo jako narzędzie do łagodzenia zmian klimatu”

https://www.youtube.com/watch?v=kA6i2DtZ8Vk

Agroleśnictwo to najważniejsza z dziesięciu innowacji w rolnictwie uznanych przez ONZ, będąca jednocześnie jednym z głównych narzędzi do łagodzenia zmian klimatu. Ma ogromne znaczenie nie tylko naukowe, ale i społeczne. Agroleśnictwo to system dający korzyści z różnych płodów rolnych i produktów pochodzących z tego samego areału. Dobrze sprawdza się też w przypadku pszczelarstwa. To idealny system do upraw zielarskich oraz zachowania różnorodności biologicznej poprzez wprowadzenie do uprawy cennych gatunków zielarskich dotychczas pochodzących ze stanowisk naturalnych. W felietonie przykład plantacji agroleśnej w Polsce.

 

„Ograniczanie negatywnego wpływu rolnictwa na stan wód gruntowych”

https://www.youtube.com/watch?v=4GZzqdkOJSo

Rolnictwo należy do tych form działalności gospodarczej człowieka, które wywierają największy wpływ na zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych. Wpływ ten przez wiele lat był niedoceniany. Jednak postępująca degradacja wód, rozwój badań z tym związanych i zmiany w świadomości społecznej spowodowały, że obecnie problem ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na jakość wód traktuje się jako jedno z priorytetowych zadań w ochronie środowiska.
W felietonie mowa o zanieczyszczeniu wód gruntowych, a także prezentacja przykładów dobrych praktyk oraz wypowiedzi ekspertów.

 

„Problem marnotrawienia żywności i nadmiernego wykorzystywania wyczerpywalnych zasobów naturalnych”

https://www.youtube.com/watch?v=ujyXbPPvBCQ

We współczesnym świecie, współistnieją ze sobą takie globalne problemy, jak: głód, niedożywienie, nieracjonalne i niezdrowe odżywianie, nadwaga i chorobliwa otyłość. Wzrasta popyt na żywność spowodowany wzrostem liczby ludności i jednocześnie wzrasta marnotrawstwo produktów na każdym etapie cyklu życia produktu, to znaczy podczas produkcji rolniczej, przechowywania plonów po zbiorach, przetwarzania żywności, dystrybucji oraz na etapie konsumpcji. Sytuacja wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem wyczerpywalnych zasobów naturalnych, ograniczaniem powierzchni terenów uprawnych, zanieczyszczeniem i degradacją środowiska.

Felieton ukazuje skalę problemu marnotrawienia żywności na wielu etapach, z pokazaniem wpływu tego zjawiska na zasoby naturalne.

 

„Odtwarzanie i zachowanie, a także wzbogacanie różnorodności biologicznej”

https://www.youtube.com/watch?v=ONVbkVjOjHM

Bioróżnorodność definiowana jako zróżnicowanie życia na naszej planecie we wszystkich jego formach, daje nam czyste powietrze i wodę, dobrej jakości glebę i zapylanie upraw, pomaga nam walczyć ze zmianami klimatu i dostosowywać się do nich oraz ogranicza skutki katastrof naturalnych. Ponieważ żywe organizmy oddziałują na siebie nawzajem w dynamicznych ekosystemach, zniknięcie jednego gatunku może mieć daleko idące konsekwencje dla łańcucha pokarmowego.

W felietonie mowa o zagadnieniu odtwarzania, ochrony i wzbogacania ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem.

 

„Dbałość o jakość gleby, w tym wzrost substancji organicznej”

https://www.youtube.com/watch?v=arAol8v8qGI

W garści gleby żyje więcej organizmów niż ludzi na Ziemi. Gleba jest ekosystemem, który oczyszcza wody, reguluje składniki odżywcze, zwalcza szkodniki, wspiera bioróżnorodność. Gleba dostarcza wreszcie żywności, energii i surowców. Dbałość o jej stan to przecież troska o to, by żywności nie zabrakło. Tymczasem, grunty i gleby są wciąż degradowane. By to zmienić, Unia Europejska przyjęła nową strategię, mającą na celu poprawę jakości gleb w krajach Wspólnoty, w ciągu kilku najbliższych lat. W felietonie przykłady działań rolników, którzy dbają o glebę dla przyszłych pokoleń.