Rolnictwo

Nowe szanse dla wytwórców regionalnych specjałów

Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci coraz częściej kierują się kryteriami innymi niż tylko cena czy też standardowa jakość. Zwiększa się popyt na żywność wysokiej jakości – potrawy i produkty wytwarzane w sposób tradycyjny, charakterystyczne dla danego regionu, o smakach docenianych od pokoleń, jak również na produkty rolnictwa ekologicznego.

 

Mając na względzie dalszy rozwój rynku żywności wysokiej jakości w naszym regionie, 27 maja br. w budynku Urzędu Marszałkowskiego zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. „Możliwości funkcjonowania producentów żywności wysokiej jakości w ramach rynku regionalnego”, skierowane do małych i średnich firm branży spożywczej.W spotkaniu udział wzięli eksperci w dziedzinie weterynarii i jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz przedstawiciele kilkunastu małych i średnich zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego z naszego regionu. Omawiano zagadnienia dotyczące warunków funkcjonowania, napotykanych problemów i ograniczeń w działalności małych zakładów branży spożywczej oraz perspektyw rozwoju tych firm.

 

Przedstawiano liczne przykłady skutecznych form promocji żywności wysokiej jakości, w tym rezultaty działań regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze oraz klastra spółdzielczego Spiżarnia Kujawsko-Pomorska. Należy zauważyć, że żywność wysokiej jakości to przede wszystkim produkty wytwarzane lokalnie, na małą skalę, przez wytwórców o ograniczonym potencjale produkcyjnym, którzy mają stosunkowo małe możliwości samodzielnego prowadzenia działań promocyjnych. Zwielokrotnione efekty w tym zakresie osiągają już członkowie  regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, przy wsparciu samorządu województwa. Ich doskonała współpraca zaowocowała utworzeniem w ubiegłym roku klastra spółdzielczego Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, którego celem jest m.in. stworzenie atrakcyjnej, wspólnej oferty handlowej i pozyskanie nowych grup klientów. Korzystając z posiadanych doświadczeń i możliwości, jakie dają środki unijne, klaster Spiżarnia Kujawsko-Pomorska dąży do poprawy konkurencyjności grupy poprzez wdrażanie nowych technologii i standardów jakościowych, poprawę opłacalności produkcji oraz obniżenie kosztów dystrybucji.

 

W trakcie spotkania przytaczano szereg przykładów współpracy firm, umożliwiających zmianę sposobu konkurowania i zwiększania siły ekonomicznej poszczególnych podmiotów. Uznano, ze kluczem do sukcesu w branży spożywczej może być połączenie tradycji z nowoczesnością, czyli np. stosowanie tradycyjnych receptur produkcji, nadawanie wyrobom nazw nawiązujących do regionu i tradycji wytwarzania czy miejsca pochodzenia surowców, przy jednoczesnym podnoszeniu standardów produkcji, zgodnych z regulacjami prawnymi.

 

Uczestnicy spotkania uznali konieczność kontynuowania spotkań poświęconych problematyce rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w regionie.

 

Opracowanie:
Departament Rolnictwa i Geodezji