Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

fot.Andrzej Goinski
fot.Andrzej Goinski

Infrastruktura dla wszystkich pokoleń – stan i rozmieszczenie w województwie

27 kwietnia br. odbyła się pierwsza prezentacja wyników, przeprowadzonego przez zespół z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, pierwszego etapu badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych”, skierowana do grona dyrektorów i pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego.

 

Jest to opracowywanie wynikające z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+ i służy jej monitorowaniu.

 

Celem zarówno pierwszego jak i drugiego etapu (który obejmie miasta prezydenckie) jest zdiagnozowanie elementów infrastruktury społecznej w woj. kujawsko-pomorskim oraz ocena dostępności oferowanych usług w kontekście potrzeb „wszystkich pokoleń” ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

 

Podstawowym narzędziem realizacji badania była ankieta skierowana bezpośrednio do władz gmin i powiatów naszego województwa. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w szeroko rozumianą infrastrukturę społeczną dla 8 docelowych grup mieszkańców, zróżnicowanych pod względem wieku.

 

Analiza zawiera informacje o usługach należących do zadań własnych samorządów gminnych i powiatowych tj.: opieka żłobkowa, opieka przedszkolna, szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, specjalne, sportowe, artystyczne, dla dorosłych, opieka nad osobami w podeszłym wieku i osobami niesamodzielnymi, usługi związane z zagospodarowaniem wolnego czasu i aktywnością kulturalną (domy kultury, świetlice, biblioteki oraz inne obiekty kultury), usługi związane ze sportem i rekreacją (w tym infrastruktura sportowa i rekreacyjna), usługi związane z administracją i bezpieczeństwem, budownictwo socjalne, programy wsparcia dla dużych rodzin, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz ochrona zdrowia.

 

W czerwcu br. planowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom ujętym w niniejszej analizie, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, którzy bezpośrednio przyczynili się do powstania opracowania, wypełniając ankietę i dzieląc się swoją wiedzą.

 

Opracowanie jest pierwszą, kompleksową i tak szeroką analizą wszystkich aspektów mających wpływ na jakość życia mieszkańców województwa. Jest odpowiedzią na potrzebę rozpoznania stanu funkcjonowania usług publicznych dla planowania działań z zakresu szeroko rozumianego rozwoju społecznego. Analiza danych pozyskanych w trakcie realizacji badania stanowić będzie wsparcie decyzji strategicznych podejmowanych przez Zarząd Województwa przy wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego.