Lokalne Grupy Działania

Nabory wniosków

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 21/08/2018 – 06/09/2018 r.

Zakres tematyczny operacjiRozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 600 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 60 000,00 zł

www.naszakrajna.org

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-222/18

 

Nr konkursu LGD: 1/2018

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego.

Termin składania wniosków: od 21.08.2018 do 06.09.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1 172 077,44 zł

www.naszakrajna.org