Aktualności z LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru: od 21 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: 2. Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne. Cel szczegółowy: 2.1 Rewitalizacja, SZOOP: Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Przedsięwzięcie LSR 2.1.1: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
1 064 528,45 PLN.

Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

www.podgrodzietorunskie.pl