Aktualności z LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer naboru LGD: 1/2018

 

Termin składania wniosków: od  08.08.2018 r. do 22.08.2018 r.

 

Zakres tematyczny projektu:  Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Cel szczegółowy: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej. Przedsięwzięcie LSR: Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej.

 

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 864 000,00 PLN.

 

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl