Aktualności z LGD

Logo LGD Chełmno

Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownik administracyjno-biurowy

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – 1 etat, 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz kierownika Biura;
 • przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Biura Stowarzyszenia;
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych; 
 • obsługa kancelaryjna Biura; 
 • organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń i doradztwa; 
 • przygotowanie i nadzór nad dokumentacja doradczą i szkoleniową; 
 • pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach RLKS 2014-2020; 
 • pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów w ramach RLKS 2014-2020 
 • przygotowanie raportów dotyczących realizacji projektów, 
 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE; 
 • rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków oraz prac powierzonych; 
 • informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach; 
 • obsługa Rady, Walnego Zebrania Członków, Zarządu; 
 • sporządzanie systematycznych protokołów z Walnego Zebrania Członków, Zebrań Zarządu; 
 • prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebranie Członków, Zarządu Stowarzyszenia; 
 • obsługa i realizacja zadań związanych z naborem wniosków o dofinansowanie; 
 • obsługa administracyjna Stowarzyszenia; 
 • organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji; 
 • utrzymanie czystości Biura LGD; 
 • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej nt. prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, doradztwa, szkoleń oraz innych działań Stowarzyszenia; 
 • kontrolowanie zapasów oraz dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD; 
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność, 
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, 
 • świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania i rozliczania projektów związanych z realizacją LSR,
 • przeprowadzanie badań ankietowych w zakresie efektywności świadczonego doradztwa; 
 • prowadzenie rejestru zapisów oraz rejestru doradztwa; 
 • prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowanie Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych;
 • postrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz dbania o czystość i higienę na stanowisku pracy;
 • obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy zgodnie z Polityka Bezpieczeństwa;

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej (min. 1 rok);
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, Power Point, Internet, umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP do 30 r.ż

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
 • dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ZSO nr 1, ul Dominikańska 35, sala nr 3 lub przesłać drogą elektroniczną na adres lgdchelmno@wp.pl w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godz. 15.15.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Chełmno. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Chełmno www.lgdchelmno.pl w terminie do 5 kwietnia 2017r.

 

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 501 388 474