Aktualności z LGD

Logo LGD Brodnica

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Organizuje Szkolenie

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m. In.:

 

27 lub 28.03.2017 r.
 – Tryb grantowy konkursowy naboru wniosków
–  Kryteria oceny projektu
–  Procedura oceny i wyboru Projektów do dofinansowania
–  Preferowane grupy docelowe
–  Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków
–  Kwalifikowalność podatku VAT
–  Wkład własny w projekcie
–  Analiza potrzeb i celów w projekcie
–  Wskaźniki produktu i rezultatu

 

29.03.2017 r.
–  Warunki umowy o dofinansowanie operacji
–  Ponoszenie i dokumentowanie kosztów/wydatków
–  Wkład pieniężny i niepieniężny (dokumentowanie)
–  Ogólne zasady rozliczania operacji
–  Rozliczanie wkładu niepieniężnego
–  Omówienie wniosku o płatność oraz załączników

 

Szkolenie odbędzie się 27-28.03 oraz 29.03 w godzinach 12-18
adres:  ul. Gajdy 3, Brodnica
Zgłoszenie udziału w szkoleniach przyjmowane jest pod nr  Tel. 733 866 44 lub adresem e-mail biuro@lgd.brodnica.pl do 22.03.2017 r. do godziny 15:30

 

Plakat informacyjny