Aktualności z LGD

Nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, na operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

 

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku. Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD do 2023r.

Nr konkursu: 1/2018

Termin składania wniosków: od 20.03.2018r do 06.04.2018r.

Limit środków w ramach naboru: 1 631 483,38 zł 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.lgdsasiedzi.pl