Aktualności z LGD

NABORY WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację.

 

Numer konkursu: 1/2018

Termin składania wniosków: od 26 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.
Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 350 000,00 PLN

 

Nr konkursu: 2/2018

Termin składania wniosków: od 26 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi – 1 306 142,00 PLN

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowalnych – 60 % , nie więcej niż 120 000,00 zł

www.lgd.ziemiagotyku.com