Aktualności z LGD

Nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 5/2017
Termin składania wniosków:
od 07 sierpnia 2017r. do 25 sierpnia 2017r. do godz. 14.00
Forma wsparcia: refundacja
Limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 000 000,00 zł.
Intensywność pomocy – 70% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna kwota wsparcia – 50 000,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji – 50 000,00 zł.
Formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
– Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl