Aktualności z LGD

NABORY WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: II/2018

Termin składania wniosków: 22/05/2018 – 08/06/2018

Zakres tematyczny operacji:  Rozwijanie działalności gospodarczej

Limit środków w ramach naboru: 1 100 000,00 zł

Kwota wsparcia: minimalna – 101 000,00 zł

maksymalna 300 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: III/2018

Termin składania wniosków: 22/05/2018 – 08/06/2018

Zakres tematyczny operacji:  Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego

Cel główny: „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”

Cel szczegółowy: „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku”

Limit środków w ramach naboru: 510 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 130 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl