Aktualności z LGD

Nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 6/2018 

Termin składania wniosków: od 08.05.2018 do 22.05.2018

Zakres tematyczny operacjiWspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej,
w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Forma wsparcia: refundacja

www.ziemiakujawska.pl