Aktualności z LGD

Logo Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego

Konkurs na stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów!

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego
ogłasza konkurs na stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

 
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
 3. dyspozycyjność,
 4. komunikatywność,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. bardzo dobra organizacja pracy,
 7. umiejętność obsługi komputera,
 8. prawo jazdy kat. B oraz auto do dyspozycji

 Dodatkowe pożądane kwalifikacje i umiejętności:

znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń związanych z programowaniem środków m.in. takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z środków UE.
 

Forma i wymiar czasu pracy: umowa o pracę na cały etat.
 

Termin rozpoczęcia pracy – od 1 kwietnia 2017 r.
 

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych, zmian aktów prawnych i wszelkich procedur,
 2. kontakt z instytucją wdrażającą w zakresie realizacji strategii,
 3. kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania oraz rozliczania wsparcia w ramach LGD,
 4. organizacja i przeprowadzanie naborów wniosków w ramach realizacji strategii, w tym tworzenie oraz gromadzenie oraz archiwizacja wszelkiej dokumentacji dotyczącej wyboru wniosków,
 5. planowanie szkoleń i identyfikacja potrzeb doradczych,
 6. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych,
 7. prowadzenie monitoringu w zakresie realizacji strategii,
 8. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
 9. realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej.

 Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych (oświadczenie napisane przez kandydata);
 • oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne (oświadczenie napisane przez kandydata),
 • inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności.

Miejsce składania ofert: 
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,
ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno, pok. 111,  I piętro. 
Biuro czynne codziennie od 7.30 do 15.30
Termin składania dokumentów: do 3 marca 2017r ( piątek ) włącznie!