Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Pół tysiąca projektów pozarządówek

W uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz Piecyk
W uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz Piecyk

Organizacje pozarządowe otrzymają w tym roku środki z budżetu województwa na realizację ponad pół tysiąca różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. Dotacje rozdysponowaliśmy w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych. W czwartek (19 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów beneficjentom.

 

Tegoroczne wsparcie na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe trafiło dotychczas na realizację około 500 inicjatyw wyłonionych w 20 konkursach. Przed nami jeszcze rozstrzygnięcia w części konkursów dotyczących upowszechniania sportu. Suma tegorocznego wsparcia dla ngo-sów to ponad 7 milionów złotych.

 

W  uroczystości wzięli udział przedstawiciele blisko 60 pozarządówek. Umowy beneficjentom wręczyli marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

- Wręczane dziś umowy dotyczą zarówno niewielkich projektów, realizowanych chociażby na terenach wiejskich, jak i dużych przedsięwziąć, takich jak festiwale czy międzynarodowe zawody. Cieszę się, że dzięki środkom samorządu województwa nasze organizacje pozarządowe mogą aktywnie działać. Tym bardziej, że w te przedsięwzięcia angażują się zwykli mieszkańcy regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

- Spotykamy się dzisiaj z ludźmi, którzy zmieniają nasz region w różnych sferach życia – powiedziała członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska - Naszym zadaniem jest wspierać organizacje pozarządowe w realizacji ich przedsięwzięć i docierać do tych osób, które promują i rozwijają nasz region.

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom. Trzy konkursy dotyczyły przeciwdziałania narkomanii (lista), rozwiązywania problemów alkoholowych (lista) oraz aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (lista). Suma wsparcia na realizację 64 projektów - działań interwencyjnych i terapeutycznych dla osób wychodzących z nałogów oraz ich rodzin, a także inicjatyw mających zapobiegać uzależnieniom - to prawie 700 tysięcy złotych.

 

Zdrowie. W ramach dwóch konkursów dotyczących realizacji przedsięwzięć w zakresie promocji i ochrony zdrowia rozdysponowaliśmy 100 tysięcy złotych. Pierwszy konkurs dotyczył działań w zakresie promocji zdrowia oraz poprawy jakości życia osób chorych (lista). Drugi umożliwił realizację działań informacyjno-edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla tych osób (lista). W kolejnym konkursie wsparcie w wysokości 250 tysięcy złotych trafiło na realizację 20 przedsięwzięć dotyczących organizacji pomocy dla osób przewlekle chorych (lista).

 

Rodzina. Wśród konkursów związanych z realizacją działań dotyczących rozwiązywania problemów rodzin znalazły się inicjatywy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i przemocy w rodzinie (lista) oraz projekty służące wzmacnianiu potencjału rodziny oraz rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich (lista). W puli środków na realizację tego rodzaju zadań znalazło się 160 tysięcy złotych.

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Samorząd województwa przeznaczył też środki na organizację przez pozarządówki szkoleń i warsztatów, grup wsparcia a także imprez i innych inicjatyw, których cel to aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Suma dofinansowania ze środków PFRON na realizację 30 tego rodzaju projektów to około 250 tysięcy złotych (lista). Kolejny konkurs dotyczył przedsięwzięć z zakresu organizacji specjalistycznej opieki terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością (lista). Na realizację 9 tego typu inicjatyw trafiło 100 tysięcy złotych z budżetu województwa.

 

Aktywizacja i integracja. Z myślą o aktywizacji seniorów 90 tysięcy złotych wsparcia trafiło na realizację 22 imprez rekreacyjnych, zlotów, spotkań i zajęć edukacyjnych (lista). Kolejne dwa konkursy dotyczyły organizacji ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Pierwszy z nich ogłoszono z myślą o młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (lista). Drugi dotyczył wspierania prac wychowawczych realizowanych przez organizacje młodzieżowe (lista). Suma wsparcia na realizację 64 przedsięwzięć to ponad pół miliona złotych.

 

Kultura i turystyka. Na organizację 90 ważnych regionalnych wydarzeń artystycznych: koncertów, festiwali i konkursów trafi w sumie 860 tysięcy złotych (lista). Dotacje skierowano także na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych - wśród 43 przedsięwzięć znalazły się różnego rodzaju rajdy i zloty, i wydarzenia skierowane do branży turystycznej (lista).

 

Sport. Szereg konkursów dotyczył wspierania inicjatyw realizowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Na organizację dziewięciu dużych imprez sportowych trafi 600 tysięcy złotych (lista). Na przygotowanie 84 mniejszych wydarzeń – turniejów, biegów i Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach – trafiło kolejne 450 tysięcy złotych (lista). Wkrótce rozstrzygnięty zostanie też konkurs w ramach którego 1,6 miliona złotych dotacji pomoże klubom w organizacji szkoleń dzieci i młodzieży. W trybie konkursowym Urząd Marszałkowski powierzy też organizacjom pozarządowym realizację Programów Sportu Powszechnego. Chodzi o naukę pływania, szkółki kolarskie oraz upowszechnianie lekkiej atletyki i koszykówki (wyniki konkursów poznamy wkrótce).

 

Rozwój ngo. Część konkursów dotyczy także wspierania rozwoju organizacji pozarządowych w regionie. W tej puli granty trafiły na organizację dorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wydarzenia zorganizuje Fundacja „Samotna Mama” z Włocławka) oraz przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora (grant pozyskało Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej). Cały czas do podziału między organizacje pozarządowe jest 70 tysięcy złotych na dofinansowanie wkładu własnego pozarządówek do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

 

Podczasuroczystości marszałek Piotr Całbecki odebrał dwa ważne wyróżnienia od środowiska sportowego z regionu. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters Wacław Krankowski wręczył gospodarzowi regionu medal za wkład w rozwój lekkiej atletyki weteranów. Z rąk prezesa AZS UMK Henryka Bosia marszałek otrzymał medal 70-lecia AZS.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 kwietnia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2018 r.

 

W uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz PiecykW uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz Piecyk

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone