Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Pakiet antykryzysowy – raport marszałka Piotra Całbeckiego

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Testy przesiewowe dla białego personelu szpitali i przychodni funkcjonujących w systemie publicznej służby zdrowia to nowe narzędzie w naszym pakiecie antykryzysowym. Kujawsko-pomorski wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce obejmuje też m.in. mikrogranty inwestycyjne, granty do kapitału obrotowego i pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorstw, dopłaty do pensji personelu instytucji pomocowo-opiekuńczych, zakupy sprzętu i medycznych środków ochrony osobistej dla szpitali oraz mechanizm wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

 

Nasze testy dla medyków wpisują się w wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia i przyjęte obecnie przez rząd zasady zmierzające do ograniczenia transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, uzupełniając finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia system badań ze wskazań epidemiologicznych. Co ważne, obejmujemy nimi także personel przychodni podstawowej opieki medycznej. Przyjmujemy zasadę, że badamy osoby zdrowe; w przypadku zatrudnionych w szpitalach po jednej, wybranej losowo, osobie tygodniowo z każdego oddziału; w przypadku przychodni tygodniowo 10 proc. personelu. Analizy laboratoryjne przeprowadzą na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy i bydgoskie Centrum Pulmonologii. Do składania zapotrzebowania na przeprowadzenie testów zapraszamy kierownictwa placówek medycznych.

 

 • 18 tys. testów
 • Dla personelu przychodni i szpitali

 

Wsparcie dla szpitali

 

Widoczny postęp odnotowujemy w całym wartym 130 milionów złotych medycznym segmencie programu, na który składają się zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, a także inwestycje modernizacyjne w placówkach. 

 

 • Wartość pakietu: 130 milionów złotych; do szpitali trafią lub trafiły już m.in.:
 • tomograf komputerowy
 • 145 respiratorów
 • 11 ambulansów
 • 50 defibrylatorów
 • 3 miliony rękawic jednorazowych
 • 650 tysięcy masek
 • ćwierć miliona fartuchów jednorazowych.
 • segment obejmuje wszystkie szpitale w regionie (28 placówek)

 

 

W Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy powstała nowa pracownia tomografii komputerowej wyposażona w sześćdziesięcioczterorzędowy tomograf komputerowy, z systemem archiwizacji i dystrybucji obrazów. Jest to aparat kontenerowy, czyli zainstalowanym na stałe w specjalnie dla niego stworzonym przez producenta kontenerze medycznym. Takie rozwiązanie zyskuje w trakcie epidemii coraz częstsze zastosowanie, bo pozwala umieścić narzędzie do szybkiej diagnostyki poza budynkiem szpitalnym i praktycznie nie wymaga prac instalacyjnych.

 

Ratująca życie aparatura medyczna wysokiej klasy i niezbędny sprzęt trafiły wcześniej do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza i Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie i Szpitala Powiatowego w Chełmży, Szpitala Tucholskiego w Tucholi, Szpitala Miejskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, a w połowie sierpnia także do szpitala powiatowego w Mogilnie. To m.in. karetki transportowe, aparatura analityczna, respiratory, systemy intensywnego nadzoru medycznego, pulsoksymetry i aparatura do wysokoprzepływowej terapii tlenem, urządzenia do bezpiecznej dekontaminacji pomieszczeń (czyli unieszkodliwiania i usuwania drobnoustrojów z powietrza i powierzchni) oraz aparaty do automatycznej resuscytacji krążeniowej i oddechowej.

 

Częścią pakietu są też projekty inwestycyjne. Centrum Pulmonologii zainstalowało na oddziale intensywnej terapii nowoczesny system wentylacyjny, żnińskie Centrum Zdrowia zmodernizowało sieciowe instalacje tlenową, powietrzną i próżniową, zaś szpital powiatowy w Mogilnie rozpoczął właśnie połączony z przebudową remont oddziału chorób wewnętrznych.

 

Z tak zwanej opieki wytchnieniowej skorzystało 867 medyków (lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych), którym nasze ośrodki udzieliły łącznie ponad 2 tysięcy noclegów.

 

 • 2 ośrodki (Górsk i Przysiek)
 • 2 tys. noclegów
 • Udzielonych 900 medykom

 

Wsparcie gospodarki

 

Pomagając przedsiębiorcom ratujemy byt przedsiębiorstw i miejsca pracy, a także wpływy podatkowe, czyli budżet państwa i budżety samorządów. Dlatego część gospodarcza pakietu jest największa - 675 milionów złotych (75 proc. całości). Blisko 120 mln złotych to pula przeznaczona na dotacje, na pożyczki przeznaczamy pół miliarda złotych, na narzędzia wsparcia dostępne w powiatowych urzędach pracy (dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne) 92 mln złotych.

 

Dużym zainteresowaniem cieszą się udzielane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR) mikrogranty inwestycyjne. TARR przeprowadził już dwa nabory wniosków. W wyniku pierwszego przyznano wsparcie blisko 800 firmom, jego łączna wartość przekracza 30 milionów złotych. Pierwsze umowy zostaną podpisane jeszcze w tym miesiącu. Trwa ocenia 380 wniosków złożonych w naborze drugim; wkrótce ogłoszenie terminu trzeciego naboru z alokacją 25 mln złotych

 • 800 przyznanych mikrograntów do 60 tys. zł na łącznie 30 mln zł
 • Pierwsze umowy we wrześniu
 • Trwa ocenia 380 wniosków z drugiego naboru
 • Wkrótce trzeci nabór z alokacją 25 mln zł

 

Granty do kapitału obrotowego to bezzwrotne wsparcie do 50 tysięcy złotych przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w związku z obecną recesją. Obecnie trwa procedura oceny 1 700 wniosków, które pomyślnie przeszły weryfikację wstępną. Pula środków to ponad 47 milionów złotych. Umowy z beneficjentami będą podpisywane sukcesywnie we wrześniu i październiku.

 • Granty do kapitału obrotowego do 50 tys. zł
 • Pula środków: 47 mln zł
 • Trwa ocenia 1 700 wniosków
 • Umowy we wrześniu i październiku

 

Nasze przedsiębiorstwa mają też do dyspozycji (udzielane także przez KPFP) pożyczki płynnościowe (m.in. na wynagrodzenia, do 1 mln zł, oprocentowanie od 0 proc., na 6 lat). Tu zawarto już 36 umów z przedsiębiorcami, 106 kolejnych wniosków jest obecnie w trakcie rozpatrywania. 

 • Pożyczki płynnościowe do 1 mln zł
 • 36 zawartych umowy
 • 106 wniosków w trakcie rozpatrywania

 

Wsparcie sfery usług społecznych

 

2 miliony masek ochronnych i 44 tysiące litrów płynów do dezynfekcji trafiło latem do ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i leczniczo-pielęgnacyjnych w całym regionie. Dystrybucją zajmował się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który sprawuje pieczę nad całym segmentem społecznym pakietu antykryzysowego.

 

 

Segment społeczny obejmuje też: mechanizm wsparcia przedsiębiorstw społecznych z budżetem 4 mln złotych; wypłaty dodatkowych wynagrodzeń pracownikom domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych w całym regionie (na łączną sumę 5 mln złotych otrzymało je już 2,5 tys. osób, obecnie, na podstawie umów grantowych, wypłaty trafią też do opiekunek społecznych w gminach); zakupy testów antycovidowych.

 

 • Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia 2,5 tys. pracownikom
 • 1000 zł brutto przez 3 miesiące
 • Na łącznie 5 mln zł
 • 4 mln zł na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

 

ROPS przystąpił obecnie do realizacji finansowanego ze środków rządowych projektu, w ramach którego domy pomocy społecznej otrzymają pieniądze przeznaczone zarówno na dopłaty do wynagrodzeń, jak i zakup środków ochrony osobistej dla pracowników. O środki mogą się ubiegać organy prowadzące tego rodzaju placówki.

 

 

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

 

 • 39 nauczycieli
 • 2 studia nagraniowe
 • 23 tygodnie nauki
 • 1000 lekcji online
 • 3 mln wyświetleń
 • 9 tys. obserwujących

 

Wart 910 milionów złotych nasz pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

15 września 2020 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone