Bezpieczeństwo

Kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów

Kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów

W dniu 9 czerwca br. odbyło się w Przysieku k. Torunia kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów powołanego na bazie „Porozumienia  na rzecz wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w regionie”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych. Spotkanie dotyczyło wykonania podstawowego zadania Zespołu, jakim jest programowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w regionie.

 
W I części spotkania przedstawiono działanie członków ZE od poprzedniego spotkania, wnioski ze zrealizowanych przedsięwzięć i odbytych spotkań. P. Anna Głuszek z Departamentu Rozwoju Regionalnego omówiła problemy bezpieczeństwa z punktu widzenia RPO, możliwości dofinansowania działań na rzecz bezpieczeństwa ze środków RPO oraz innych programów. Dyskusja poświęcona była m. in. możliwości wykorzystania dronów dla potrzeb bezpieczeństwa regionu, integracji systemów ratownictwa medycznego, systemom informatycznym wspomagającym ostrzeganie i alarmowanie ludności, kwestiom wymiany informacji o realizowanych projektach. Zwrócono również uwagę na takie problemy jak niski poziom szkolenia społeczeństwa w zakresie możliwych zagrożeń,  współdziałanie z klasami mundurowymi, konieczność integracji organizacji pro obronnych w regionie. Doceniając symbolikę roku 2015 jako 25-lecia demokracji w Polsce zaproponowano tematyczne spotkanie (konferencję) poświęcone prezentacji zmian w obszarze bezpieczeństwa.
 
Eugeniusz Lala
Kierownik Biura  Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego 

9 czerwca 2015 r.