Nieprzypisane

Fundusze Europejskie – projekty COVID-19

 

Środki ochrony indywidualnej dla podmiotów leczniczych w Regionie.

Projekt pt. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” dotyczy m.in. zakupu i dystrybucji środków ochrony indywidualnej (śoi) w postaci: jednorazowych masek chirurgicznych, masek FFP2/FFP3, rękawiczek, fartuchów barierowych, kombinezonów ochronnych.  Wymienione środki ochrony indywidualnej przeznaczone są dla podmiotów leczniczych (m.in. POZ, AOS) działających w publicznym systemie ochrony zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie umożliwi pracę małych jednostek w okresie epidemii zapewniając nieprzerwany dostęp do usług medycznych, zapewniając bezpieczeństwo funkcjonowania personelu medycznego.

 

Przygotowany został System dystrybucji środków ochrony indywidualnej realizowanej w ramach projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w województwie kujawsko-pomorskim dla podmiotów leczniczych – tutaj

 

Zapraszamy zainteresowane podmioty lecznicze do zgłaszania zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej – formularz

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: soi@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Aktualnie dostępne w magazynie środki ochrony indywidualnej:

 • maski chirurgiczne;
 • maski FFP3
 • maski FFP2;
 • rękawiczki medyczne;
 • kombinezony ochronne.

 

Usługa transportu dostępna od 1 grudnia 2020 r. Możliwy jest samodzielny odbiór śoi z magazynu w Przysieku.

 

Działania opisane powyżej zostaną przeprowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P 2014-2020 i Budżetu Państwa.

 


 

Zlecenia na testy Covid-19 dla pracowników podmiotów leczniczych

Testy na koronawirusa są podstawowym narzędziem stosowanym podczas walki z chorobą COVID-19, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje szerokie wykonywanie testów na obecność tego wirusa. Rezultatem masowych badań jest wskazanie zarażonych osób, które można skierować na czasową izolację, by nie zarażały osób zdrowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku personelu medycznego oraz innych pracowników podmiotów leczniczych, którzy w codziennej pracy dbają o nasze zdrowie.

 

Z tego powodu należy przeprowadzać możliwie dużo testów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pt. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach którego przewidziano m.in. przeprowadzanie testów laboratoryjnych. Zadanie to ma stanowić element uzupełniający do działań realizowanych przez NFZ.

 

Wyłonione zostały dwa laboratoria, które w ramach projektu będą realizowały testy dla pracowników podmiotów leczniczych.

 

Zapraszamy zainteresowane podmioty lecznicze do zgłaszania zapotrzebowania na realizację testów – formularz Word, formularz PDF

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: testy-covid@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Przygotowana została Strategia działania w zakresie wykonywania testów w diagnostyce Covid-19 (poza systemem NFZ) w województwie kujawsko-pomorskim dla pracowników podmiotów leczniczych – tutaj

 

Działania opisane powyżej zostaną przeprowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P 2014-2020 i Budżetu Państwa.

 


Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny i Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Flaga Rzeczpospolita Polska

Mapa szpitali wspartych w ramach walki z COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim

Mapa szpitali wspartych w ramach walki z COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim

 

Projekt pod nazwą „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii.

 

Działania realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko-pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

 

Odbiorcami projektu będą pracownicy w/w placówek, jak również podmiotów leczniczych, świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W ramach projektu przewidziano 4 zadania:

 1. Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia – w ramach tego zadania planuje się zakup niezbędnych materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej i innych niezbędnych środków w tym zakresie, przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia – personelu medycznego.

  W rezultacie wsparcie pozwoli na odpowiednie wyposażenie podmiotów leczniczych, a w związku z tym zwiększy bezpieczeństwo personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych, w tym samych pacjentów. Działania te przyczynią się do zapobiegania i przeciwdziałania nowym zakażeniom wirusem oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze. Wskazane działania pozwolą na zapewnienie ochrony ok. 21 000 pracownikom zatrudnionych w 28 podmiotach objętych wsparciem.

 

 1. Działalność ośrodków wytchnieniowych – w ramach tego zadania zaplanowano działania związane z zagwarantowaniem opieki wytchnieniowej dla szeroko rozumianego personelu medycznego, jak również wydzielonych miejsc, w których personel medyczny będzie mógł przebywać w okresie kwarantanny lub w okresie oczekiwania na wynik po pobraniu próbki do badań. W ramach tego działania zostaną utworzone dwa Ośrodki wychnieniowe na bazie już istniejącej infrastruktury: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. oraz ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie.

  W rezultacie wsparcie będzie polegało na zakupie 126 miejsc opieki wytchnieniowej z zapewnieniem zakwaterowania, całodobowego wyżywienia, całodobowej obsługi recepcji i kuchni, pomocy psychologicznej czy też strefy relaksu.

 

 1. Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia – odbywać się będzie w formie badania próbek wykonanych w laboratoriach posiadających odpowiednie uprawnienia – planowane jest przeprowadzenie ok. 200 badań dziennie przez okres 90 dni. Kolejną przewidzianą formą jest organizacja zespołów wyjazdowych, która zapewni pobór próbek w miejscu zamieszkania oraz ich transport od osób będących pracownikami służby zdrowia. Planuje się również organizację tymczasowych punktów poboru próbek, w ramach czego wynajęte zostaną specjalistyczne kontenery i namioty, które będą służyły wyłącznie do analizy próbek pod kątek COVID-19.

  Konsekwencją działań będzie odciążenie laboratoriów w ich bieżącej działalności związanej z testami wykonywanymi na rzecz wszystkich mieszkańców województwa. Działania w ramach tego zadania pozwolą odciążyć również izby przyjęć szpitali, w tym szpitali zakaźnych.

 

 1. Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ – przewiduje się zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych (m.in. POZ, AOS) działających w publicznym systemie ochrony zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania Samorząd województwa będzie kupował środki ochrony indywidualnej dla różnych podmiotów leczniczych działających w systemie publicznym.

  Uzasadnieniem realizacji zadania są obserwowane i zgłaszane przez placówki opieki zdrowotnej trudności w dostępie do środków ochrony osobistej spowodowane niską dostępnością na rynku oraz wysokimi cenami przy zakupach małej ilości. Wsparcie umożliwi pracę małych jednostek w okresie epidemii zapewniając nieprzerwany dostęp do usług medycznych i zapewniając im bezpieczeństwo.

 

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych w okresie do 31.12.2020r.

Wszystkie wydatki w projekcie zostały zaopiniowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Woj. Konsultanta w Dziedzinie Chorób Zakaźnych.

 

Okres realizacji projektu: marzec – grudzień 2020.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 55 211 510,74 zł brutto i jest w całości kosztem kwalifikowanym.

Oczekiwany poziom dofinansowania to 85% ze środków EFS (46 929 784,12 zł) oraz 10% z Budżetu Państwa (5 521 151,07 zł).

 

Partnerzy projektu:

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 2. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy
 3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 7. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.
 8. Płuskie Centrum Zdrowia w Żninie
 9. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
 10. Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu
 11. Szpital Lipno Spółka z o.o.
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 13. Szpital Tucholski Sp z o.o.
 14. Novum-Med Sp. z o.o. w Więcborku
 15. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółpa z o.o.
 16. Szpital Uniwersytecki nr 2 im J. Biziela w Bydgoszczy
 17. Szpital Uniwersytecki nr 1 A. Jurasza w Bydgoszczy
 18. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu
 19. Nowy Szpital Sp. z.o.o. w Świeciu
 20. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
 21. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 22. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 23. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 24. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
 25. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
 26. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 27. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
 28. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

 


 

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny i Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Flaga Rzeczpospolita Polska

 

Projekt pod nazwą „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii.

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko-pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

 

Odbiorcami projektu będą podmioty lecznicze, świadczące opiekę w ramach NFZ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Projekt obejmuje zakup wyposażenia, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, urządzeń i sprzętu medycznego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Wsparcie obejmuje także zakup stacji radiologicznych dla lekarzy radiologów, umożliwiających zdalne opisywanie badań. Ponadto szpitale zostaną doposażone w system IT umożliwiający zdalną komunikację ze szpitalem tych pracowników spośród personelu medycznego, którzy będą przebywać w izolatorium.

 

W ramach projektu przewidziano 3 moduły:

Moduł I: 

Zakup sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowo-budowlane.

 

Moduł II:

Zakup 33 opisowych stacji radiologicznych wraz z licencjami, umożliwiających pracę zdalną lekarzom radiologom.

Zakup 2 licencji HIS-Medyczny System Informatyczny z funkcjonalnością elektronicznego obiegu dokumentów, oraz elektronicznego grafikowania i rozliczania czasu pracy.

 

Moduł III:

Zainstalowanie systemu „command & control” do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem w szpitalu lub na kwarantannie – 3 licencje.

 

Wymienione wyżej zadania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w sytuacji pandemii. Wszystkie działania i wydatki w projekcie zostały zaopiniowane  przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Chorób Zakaźnych.

Okres realizacji projektu: luty – grudzień 2020.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 81 268 110,25 zł brutto i jest w całości kosztem kwalifikowanym.

Oczekiwany poziom dofinansowania to 90% ze środków EFFR (73 141 299,18  zł) oraz 10% z Budżetu Państwa (8 126 811,07 zł).

 

Partnerzy projektu:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o

Szpital Powiatowy Sp. z o.o w Chełmży

Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Golubiu-Dobrzyniu

Szpital Lipno Spółka z o. o.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Szpital Tucholski Sp z o.o.

Novum-Med Sp. z o.o. w Więcborku

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 2 im J. Biziela w Bydgoszczy

Szpital Uniwersytecki nr 1  im.A.  Jurasza w Bydgoszczy

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu

Nowy Szpital sp z.o.o. w Świeciu

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu