Aktualności

Zapraszamy do konsultacji ważnego dokumentu RPO

W wyniku procesu renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zostanie utworzony Priorytet Inwestycyjny 8B (PI 8B). Priorytet ten przewiduje wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających rejonów przemysłowych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych. Uwaga, wydłużony termin konsultacji. 

 

W ramach PI 8B wsparcie będzie również skierowane do, zidentyfikowanych w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Uzyskanie ewentualnego wsparcia w ramach tego priorytetu jest uwarunkowane posiadaniem przez samorząd województwa planu działań zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju terytorialnego obszarów objętych wsparciem z PI 8B.

 

W związku z tym zarząd województwa przygotował projekt Planu działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (tutaj), który w przyszłości będzie stanowił wytyczną dla przygotowania i ogłaszania konkursów w tym zakresie.

 

Projekt tego planu zawiera analizę potencjałów endogenicznych województwa, a także wskazuje na możliwe obszary interwencji w ramach PI 8B:

  • wzmocnienia potencjału uzdrowiskowego,
  • wykształcenia produktów turystycznych opartych na walorach przyrodniczych,
  • zwiększenia potencjału społeczno-gospodarczego ośrodków regionalnych w oparciu o rozwój funkcji ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji kultury.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz wniesienia do niego ewentualnych uwag (formularz konsultacyjny). Ze względu na duże zainteresowanie, zarząd województwa, decyzją z 9 maja, przedłużył termin konsultacji do 31 maja.

 

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

 

26 kwietnia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2018 r.