Aktualności

E-seja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
E-seja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

XIX sesja sejmiku

W środę (6 maja) odbyła się sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Radni już po raz drugi obradowali w trybie online. Marszałek Piotr Całbecki przedstawił stan realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich oraz przygotowany i już realizowany program przeciwdziałania epidemii Covid-19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce. Radni rozmawiali o powierzeniu przewozów kolejowych w województwie spółce Polregio i Arriva oraz o zmianach budżetu województwa. 

 

Na sali sesyjnej w czasie obrad obecni byli przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, radni: Jacek Gajewski, Michał Krzemkowski i Roman Jasiakiewicz, oraz pracownicy obsługujący sesję. Pozostali radni i członkowie zarządu województwa uczestniczyli w obradach online. Była to już druga e-sesja, pierwsza odbyła się 8 kwietnia (więcej).

 

Marszałek Piotr Całbecki zapoznał radnych z działaniami podejmowanymi w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 w naszym regionie. Wartość wsparcia na ten cel to 740 milionów złotych. Pakiet obejmuje m.in. dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, wsparcie sprzętowe dla szpitali, zakup środków ochrony osobistej i testów w kierunku Covid-19 dla służby zdrowia i służb społecznych, opiekę wytchnieniową dla personelu szpitali, wsparcie dla wojewódzkich służb zatrudnienia oraz prowadzenie zajęć online dla uczniów w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Więcej o marszałkowskim pakiecie antykryzysowym tutaj.

 

 

Sejmik wysłuchał raportu o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie naszego województwa. Sprawozdanie przestawił Zbigniew Studziński, okręgowy inspektor pracy w Bydgoszczy.

 

Państwowa Inspekcja Pracy obchodziła w ubiegłym roku setną rocznicę istnienia. Od wieku instytucja dba o bezpieczeństwo i respektowanie praw pracowniczych obywateli, podejmując działania kontrolne i prewencyjne. Najważniejsze zadania kontrolne dotyczą badania okoliczności i przyczyn wypadków oraz egzekwowania wymagań zasadniczych dla maszyn, urządzeń i środków ochrony indywidualnej w kontrolowanych przedsiębiorstwach. W 2019 roku śmierć w wyniku wypadku przy pracy poniosło w naszym regionie 10 osób, a 54 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała. Najwięcej wypadków zdarza się w branży budowlanej, głownie w przypadku prac na wysokości. Kolejnym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest kontrola przestrzegania praw pracowniczych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.

 

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie Artura Janasa, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, dotyczące sytuacji na rynku pracy w naszym regionie w roku 2019 i w miesiącach poprzedzających wybuch pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. W okresie tym odnotowano poprawę na regionalnym rynku pracy i wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, które w lutym 2020 roku w naszym województwie wynosiło 4,5 tysiąca złotych. W kwietniu zaobserwowano znaczny wzrost bezrobocia.

 

Gospodarz województwa przedstawił radnym informację o stanie realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich. Z planowanych do wykonania w obecnej perspektywie finansowej zadań zakończono kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Świecie z Tucholą. Obecnie realizowanych jest osiem zadań inwestycyjnych o wartości 548 milionów złotych. W ramach programu modernizacji dróg w naszym regionie marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne zrealizuje cztery inwestycje o wartości 30 milionów złotych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w imieniu samorządu województwa zmodernizuje czternaście odcinków dróg wojewódzkich. Wartość zadań to 9,3 miliona złotych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisano 4 umowy z Ministerstwem Infrastruktury na przebudowę dróg wojewódzkich w naszym regionie na odcinkach o łącznej długości 22 kilometrów. Wartość zadań to blisko 200 milionów złotych.

 

Jeden z punktów sesji dotyczył powierzenia przewozów kolejowych na terenie naszego województwa spółce Polregio i Arriva. 

 

Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2020–2038 oraz w sprawie zmiany budżetu na rok 2020. Stan budżetu województwa przedstawił skarbnik województwa Paweł Adamczyk.

 

Podczas sesji sejmik przyjął uchwałę (druk 27/20) w sprawie powierzenia samorządowi lokalnemu zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi na czas realizacji inwestycji – budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 541 (Lubawa – Dobrzyń nad Wisłą) oraz uchwałę (druk 30/20) w sprawie zgody na zawieranie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy w przypadku dofinansowania zadań dotyczących budowy obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów).

 

Ostatni punkt sesji dotyczył apelu sejmiku w sprawie wypłat pomocy suszowej rolnikom naszego województwa za rok 2019. Docierające do nas liczne głosy producentów rolnych i organizacji rolniczych, zniecierpliwionych przeciągającymi się i przekładanymi o kolejne tygodnie wypłatami, świadczą o tym, że istnieje realne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania części sektora rolnego  – czytamy w apelu przygotowanym przez sejmikową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Radni przyjęli apel.

 

 

Kancelaria Sejmiku i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

5 maja 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020 r.

 

Fot. Monika Dąbrowska UMWKPE-seja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPE-seja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPE-seja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPE-seja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPE-seja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPfot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP