Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

Wsparcie z LGD na projekty społeczne i nowoczesną infrastrukturę

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Można zyskać dofinansowanie na granty społeczne, w puli są też konkursy na wsparcie rewitalizacji społeczno-gospodarczej terenów wiejskich oraz rozwój niekomersyjnej infrastruktury turystycznej, społecznej bądź kulturalnej. Pracownicy biur LGD zapraszają na indywidualne doradztwo i szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców, podczas których odpowiadają na pytania związane z planowanymi konkursami.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28. Swoje inicjatywy realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Mają do dyspozycji około pół miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności.

 

 

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. 

 

W najbliższym czasie będzie można składać wnioski na projekty grantowe na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie można uzyskać na:

  • tworzenie klubów młodzieżowych i inne działania z zakresu aktywnej integracji ze środowiskiem (doradztwo, coaching rówieśniczy, edukacja, liderowanie) – nabory wniosków o wsparcie tego typu działań ogłosiły:

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. – limit środków w ramach naboru to 300 tysięcy złotych, pojedynczy grant może wynieść do 50 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane od 13 do 26 listopada, więcej tutaj,

 

Stowarzyszenie ,,Nasza Krajna” przyjmować będzie wnioski w tym konkursie do 26 listopada. Limit środków w ramach naboru to 200 tysięcy złotych, pojedynczy grant może wynieść do 50 tysięcy złotych, więcej tutaj.

 

LGD ,,Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ogłosiła nabór wniosków od 14 do 22 listopada, limit środków w ramach naboru to 700 tysięcy złotych, kwota pojedynczego grantu nie może przekroczyć 50 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.

 

  • tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych – wsparcie na ten cel w ramach konkursu oferuje Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej. Nabór wniosków potrwa od 13 do 26 listopada, o wsparcie mogą starać się jednostki sektora finansów publicznych. W puli konkursu jest 200 tysięcy złotych, pojedynczy grant może wynieść do 50 tysięcy złotych. Więcej

 

W związku z planowanymi naborami wniosków wsparcie na projekty grantowe pracownicy biura LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zapraszają na indywidualne doradztwo. Więcej informacji na stronie LGD.

 

  • usługi wzajemności we, samopomocowe: konkurs na granty na tego typu działania animacyjne ogłosiła Lokalna Grupa Działania Chełmno. Wnioski będą przyjmowane od do 19 listopada. W puli konkursu jest pół miliona złotych, maksymalna wysokość grantu to 50 tysięcy złotych, więcej na stronie LGD.

 

LGD oferują również wsparcie w ramach konkursów na:

  • rewitalizację społeczno-gospodarczą terenów wiejskich – wnioski w tym konkursie będzie przyjmować do 26 listopada Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. O wsparcie na działania infrastrukturalne mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego. W puli konkursu są ponad 2 miliony złotych, wnioskodawca może otrzymać zwrot do 95% wartości poniesionych w ramach projektu wydatków kwalifikowalnych. Więcej

 

  • rozwój obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – konkurs o wsparcie tego typu inicjatyw ogłosiła Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku. Wnioski będą przyjmowane od 13 do 26 listopada, w puli jest 567 tysięcy złotych. O pomoc mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe instytucje kultury. Mogą one liczyć na dofinansowanie od 50 tysięcy złotych do 63% kosztów projektu. Więcej na stronie LGD.

 

Zapraszamy też osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wsparcie do udziału w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych:

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  zaprasza 13 listopada na spotkanie informacyjne  „Załóż swoją firmę zainwestuj we własny rozwój dzięki funduszom unijnym”, więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” zaprasza 23 i 30 listopada do udziału w szkoleniu dla wnioskodawców projektów grantowych  „Równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami. Promocja i rekrutacja w projektach grantowych”. Więcej tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje 4 grudnia szkolenie z pisania biznesplanu dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursach o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej lub założenie własnej firmy, więcej tutaj.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

 13 listopada 2018 r.