Aktualności

Więcej stypendiów dla zdolnych

Więcej stypendiów dla zdolnych

Rusza dodatkowy nabór wniosków o wsparcie w ramach projektu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Zdolni na start”. Dzięki uruchomionym przez samorząd województwa środkom finansowym stypendia otrzyma kolejne sześćdziesięcioro uczniów. Realizowany od 2008 projekt zakończymy z liczbą prawie 2 tysięcy przyznanych stypendiów.

– Program stypendialny „Zdolni na start” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze sobie radzą w nauce. Dodatkowe środki finansowe wykorzystują między innymi na rozwój własnych zainteresowań naukowych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Czwarta edycja projektu „Zdolni na start”, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakładała dwa nabory wniosków. Pierwszy odbył się w roku szkolnym 2013/2014 – wsparcie otrzymało wówczas 330 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 stypendium trafiło do 340 uczniów.

Dzięki uruchomionym przez zarząd województwa dodatkowym środkom finansowym stypendium będzie mogło otrzymać kolejne 60 osób. Wysokość wsparcia to 350 zł miesięcznie, co oznacza, iż stypendysta otrzyma łącznie kwotę 4,2 tysiąca złotych za cały 2015 rok. Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego stypendysty wyniesie 80 zł brutto za każdy miesiąc sprawowanej opieki. Wypłacane będzie na podstawie umowy regulującej sposób współpracy z uczniem.

Zasady i warunki przyznawania stypendium:

  • przeciętny miesięczny dochód rodziny ucznia uzyskany w 2014 roku w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 1.078 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.246 zł;
  • stypendysta musi być, zarówno w roku szkolnym 2014/2015, jak i w roku następnym, uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się w województwie kujawsko-pomorskim;
  • do dnia sporządzenia wniosku spełnił jeden z warunków takich jak: uzyskanie w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych tytułu finalisty lub laureata w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów; uczestnictwo w finale olimpiady lub turnieju zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; realizacja indywidualnego toku lub programu nauki w minionym roku szkolnym czy też realizacja w minionym roku szkolnym samodzielnej lub zespołowej pracy naukowej lub prowadzenie badań naukowych pod opieką pracownika naukowego.

Strona internetowa dla nowego z regulaminem naboru oraz generatorem wniosków: http://zdolni4-3.kujawsko-pomorskie.pl. Nabór wniosków: 7 – 17 kwietnia. Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Od 2008 roku, w ramach wszystkich edycji projektu stypendialnego „Zdolni na start” przyznano łącznie 1898 rocznych stypendiów.

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
 
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl

7 kwietnia 2015 r.