Aktualności

O wsparcie mogą występować grupy mieszkańców, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, fot. Tymon Markowski
O wsparcie mogą występować grupy mieszkańców, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, fot. Tymon Markowski

Wiatr w żagle inicjatyw lokalnych

Samorząd województwa ma nowe narzędzie, za pomocą którego będzie – w sposób organizacyjny lub rzeczowy, bez udzielania dotacji – wspierał inicjatywy lokalne. Przyjęta przez sejmik uchwała precyzuje tryb i kryteria oceny wniosków o wsparcie tego rodzaju inicjatyw. Wnioski można składać w trybie ciągłym, w tym roku do 30 września.

 

Chodzi o inicjatywy lokalne rozumiane tak, jak określa je ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czyli o opartą na partnerstwie współpracę samorządu województwa z grupami mieszkańców regionu, której celem jest realizacja konkretnych zadań publicznych na rzecz wojewódzkiej społeczności. O jakie zadania chodzi? Można je podzielić na siedem pakietów:

 

  • budowa, rozbudowa i remonty dróg
  • edukacja i wychowanie
  • kultura i ochrona zabytków
  • kultura fizyczna i turystyka
  • bezpieczeństwo publiczne.

 

– Chcemy w ten sposób uruchomić mechanizm polegający na autentycznym zaangażowaniu mieszkańców, przede wszystkim zaangażowaniu osobistym, polegającym na włożeniu w projekt pracy społecznej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – We wsi nie ma sali, w której mógłby występować amatorski teatr, władze gminy chcą ofiarować na ten cel zdewastowany pustostan, a mieszkańcy są gotowi skrzyknąć się i sami przeprowadzić remont? OK, samorząd województwa może kupić im usługę architekta, który zaplanuje adaptację budynku.

 

O wsparcie mogą występować grupy mieszkańców, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wśród kryteriów oceny wniosków najwyżej punktowany jest właśnie deklarowany wkład pracy społecznej – przy wysokim poziomie zaangażowania można za niego dostać 75 proc. punktów wymaganych by przejść przez sito oceny merytorycznej. Poza tym oceniane będą przydatność projektu (ilu mieszkańcom będzie służył) i inne rodzaje wkładu własnego wnioskodawców (wkład rzeczowy, pieniądze), a także stan przygotowań.

 

Składanie wniosków, w trybie ciągłym, od 1 stycznia do 30 września (w 2019 roku i w latach kolejnych). Po ocenie przez właściwy departament merytoryczny ostateczną decyzję podejmie zarząd województwa. Cała procedura musi się odbyć w nie dłużej niż 45 dni od złożenia wniosku.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 grudnia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019 r.