Aktualności

Konferencja prasowa marszałka województwa na temat wdrażania RPO, fot. Mikołaj Kuras
Konferencja prasowa marszałka województwa na temat wdrażania RPO, fot. Mikołaj Kuras

Uruchamiamy kolejne środki RPO

Żłobki i kluby dziecięce; dodatkowe zajęcia językowe i z przedmiotów ścisłych w podstawówkach, gimnazjach i liceach; unowocześnienie kształcenia zawodowego; kompleksowe przedsięwzięcia wodno-ściekowe; restauracja obiektów zabytkowych i modernizacja instytucji kultury; infrastruktura małej retencji – Komitet Monitorujący naszego RPO na swoim ostatnim posiedzeniu przyjął zaproponowane przez zarząd województwa kryteria wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Większość z nich została już ogłoszona, łączna pula środków to blisko 50 milionów euro (ponad 200 milionów złotych).

 

Przedsięwzięcia z dziedziny tak zwanej małej retencji – chodzi przede wszystkim o budowę i remont infrastruktury służącej gromadzeniu zasobów wodnych – wsparciem RPO obejmujemy po raz pierwszy. Celem jest przeciwdziałanie groźnej między innymi dla rolnictwa suszy oraz ochrona przeciwpowodziowa.

 

– Ogłoszony już otwarty konkurs adresowany jest szeroko – aplikować mogą m. in. jednostki samorządowe i podległe administracji rządowej, a także partnerstwa publiczno-prywatne. Preferowane będą projekty dotyczące Kujaw, bo to w tym rejonie mamy największe zagrożenie suszą – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Do dyspozycji jest 5 milionów euro (ponad 20 mln złotych).

 

Opieka nad maluchami

 

Także po raz pierwszy finansujemy w ramach RPO budowę i wyposażanie żłobków (też modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby tego rodzaju instytucji). W puli jest 10 mln euro (43 mln złotych). Zakładamy, że sięgną po nie podmioty tradycyjnie angażujące się w organizację tego rodzaju usług społecznych – samorządy, organizacje pozarządowe, wyspecjalizowane podmioty kościelne. Konkurs został już ogłoszony.

 

Ponieważ mury i meble to w tym przypadku nie wszystko, drugi z dotyczących tej sfery   konkursów dotyczy tego, co napełni je treścią, a także szerszego aspektu systemu opieki nad dziećmi do lat trzech. Tu będzie można uzyskać środki m. in. na uruchomienie i bieżące funkcjonowanie placówki (w tym koszty serwowanych dzieciom posiłków i wynagrodzenia personelu) oraz zakup wyposażenia (w tym zabawek, pomocy dydaktycznych i placów zabaw), a także szkolenia zawodowe opiekunów dziennych i niań. Alokacja wynosi 9 mln euro (blisko 39 mln złotych), ogłoszenie jeszcze w sierpniu.

 

Co ważne, przedsięwzięcia finansowane w obu wskazanych konkursach muszą być komplementarne. Kluczem jest bowiem to, by powstał trwały system wsparcia dla rodzin z dziećmi, pozwalający młodym rodzicom na godzenie życia zawodowego z obowiązkami opiekuńczymi.

 

Edukacja

 

Planowane do ogłoszenia jeszcze w sierpniu konkursy dotyczące kształcenia dedykowane są tym razem bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu (w ramach ZIT-u). Dwa z nich zainteresują szczególnie środowiska związane ze szkolnictwem zawodowym, samych uczniów zawodówek oraz ich przyszłych pracodawców. Pierwszy, z alokacją 3,4 mln euro (ponad 14 mln złotych) dotyczy inwestycji (budowa, modernizacja, wyposażenie placówek), drugi (3 mln euro, czyli prawie 13 mln złotych do wzięcia) poprawy jakości kształcenia i takich zmian w zakresie i poziomie kształcenia, by szkoły te kształciły potrzebnych na rynku, poszukiwanych przez firmy fachowców (chodzi m. in. o organizację staży zawodowych, klas patronackich i egzaminów z uznawanymi certyfikatami zewnętrznymi). Tu także niezbędne będzie powiązanie projektów inwestycyjnych i z projektami miękkimi.

 

Ostatni z konkursów w tym obszarze to nowy pakiet finansowania przedsięwzięć obliczonych na rozwijanie tak zwanych kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów – szczególnie cyfrowych, matematyczno-przyrodniczych i językowych. Prowadzące tego typu szkoły podmioty będą mogły aplikować o pieniądze m. in. na dodatkowe zajęcia, pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Do rozdysponowania jest 3 mln euro (13 mln złotych).

 

Zabytki i instytucje kultury

 

Komitet ustalił też kryteria wyboru projektów w dwóch konkursach o dofinansowanie przedsięwzięć ze sfery szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego. Pierwszy (w ramach ZIT-u, z preselekcją) to zaproszenie do podjęcia prac restauratorskich w obiektach zabytkowych, niekoniecznie najwyższej klasy, oraz konserwacji zabytkowych ruchomości, w tym materiałów archiwalnych. Lista potencjalnych beneficjentów jest szeroka – od instytucji samorządu lokalnego poprzez ngo-sy po firmy i partnerstwa publiczno-prywatne. Do podziału jest pół miliona euro (ponad 2 mln złotych), konkurs zostanie ogłoszony w IV kwartale.

 

Drugi, już ogłoszony, adresowany do społeczności lokalnych poza ZIT-em – czyli siedemnastu powiatów ziemskich oraz Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia wraz z ich obszarami funkcjonalnymi – dotyczy modernizacji i rozbudowy instytucji kultury oraz promocji lokalnych walorów kulturowych i środowiskowych z myślą o ich komercyjnym wykorzystaniu. Tu też spektrum podmiotów uprawnionych do składania wniosków jest szerokie. Te z nich, które przejdą sita selekcyjne, podzielą się 4,5 mln euro (19 mln złotych). 

 

Wsparcie biznesu i inwestycje w czystą wodę

 

6 mln euro (blisko 26 mln złotych) na kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące zaopatrzenia w dobrej jakości wodę i budowy systemów odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków – budowę i modernizację wodociągów, ujęć i stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni, zarówno komunalnych jak i przydomowych – to pula konkursowa adresowana także do wskazanych wyżej społeczności. Konkurs został już ogłoszony.

 

W przyszłym roku zostanie ogłoszony podobny konkurs w ramach ZIT. Kryteriami wyboru projektów KM zajmie się na posiedzeniu zaplanowanym na wrzesień.

 

Jesienią ukażą się ogłoszenia o pierwszym w nowej perspektywie konkursie, w którym stawką będzie wsparcie adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw pakietów usług doradczych w zakresie eksportu. O pieniądze – 3,5 mln euro, czyli 15 mln złotych – mogą się ubiegać instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządowe.

 

 

Podczas czwartkowej (25 sierpnia) konferencji prasowej na temat wdrażania RPO gospodarzowi województwa towarzyszyli dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kamila Radziecka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Jaworski i wicedyrektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego Barbara Jesionowska.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 sierpnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2016 r.

 

Konferencja prasowa marszałka województwa na temat wdrażania RPO, fot. Mikołaj KurasKonferencja prasowa marszałka województwa na temat wdrażania RPO, fot. Mikołaj KurasKonferencja prasowa marszałka województwa na temat wdrażania RPO, fot. Mikołaj KurasKonferencja prasowa marszałka województwa na temat wdrażania RPO, fot. Mikołaj KurasKonferencja prasowa marszałka województwa na temat wdrażania RPO, fot. Mikołaj KurasKonferencja prasowa marszałka województwa na temat wdrażania RPO, fot. Mikołaj Kuras