Aktualności

Wsparcie trafi między innymi na budowę i modernizację dróg lokalnych fot. Jacek Smarz
Wsparcie trafi między innymi na budowę i modernizację dróg lokalnych fot. Jacek Smarz

Unijne środki do zdobycia

Kształcenia, infrastruktury i wspierania przedsiębiorczości dotyczy jedenaście aktualnych konkursów (w trakcie naboru, lub przed jego rozpoczęciem) ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do rozdysponowania są między innymi środki na tworzenie nowych przedszkoli, budowę dróg oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach.

 

– Środki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Aktualnie do rozdysponowania są między innymi fundusze na edukację, w tym tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków i rozwój szkolnictwa zawodowego, budowę dróg i termomodernizację, a także różne formy wspierania przedsiębiorczości. Zapraszamy do aplikowania o to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Aktualne konkursy w ramach RPO ogłoszone przez zarząd województwa

 

Kształcenie

 

  • Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie trafi na realizację przedsięwzięć zintegrowanych, czyli łączących zadania inwestycyjne z tzw. projektami miękkimi. Chodzi o budowę, rozbudowę, remont oraz wyposażenie obiektów przedszkolnych a także działania z zakresu tworzenia nowych miejsc dla przedszkolaków w funkcjonujących placówkach, zakładanie nowych ośrodków, rozszerzanie ich oferty o dodatkowe zajęcia oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz kościoły i związki wyznaniowe. W puli jest prawie 31 milionów złotych. Nabór wniosków preselekcyjnych ruszy 29 sierpnia i potrwa do 12 września.

 

  • Wsparcie placówek kształcenia zawodowego. To pieniądze przede wszystkim na tworzenie nowej, nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację ram współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne i kursy przygotowawcze, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Do wzięcia jest 39,3 mln złotych. Nabór wniosków do 30 września.

 

  • Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. W puli dwóch ogłoszonych konkursów (jeden z nich skierowany jest do placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego, drugi do pozostałych szkół zawodowych) jest w sumie 48 milionów złotych. Wsparcie trafi na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie warsztatów oraz pracowni kształcenia praktycznego, a także działania z zakresu e-edukacji. Nabory wniosków do 31 sierpnia oraz od 5 do 16 września.

 

Infrastruktura

 

  • Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe mogą sięgnąć po fundusze na modernizację, rozbudowę, adaptację czy budowę, a także wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka. W puli środków jest 19,5 miliona złotych. Nabór ruszy 1 września i potrwa do 16 grudnia.

 

  • Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli jest w sumie 79 milionów złotych. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o środki na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich, węzłów i skrzyżowań. Wsparcie można przeznaczyć także na tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego (zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, kładki, przejścia podziemne). Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych miast ustalono według kryterium liczby mieszkańców. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października.

 

  • Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października.

 

  • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia obiektów, wymiany okien i drzwi oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne, wprowadzenia i modernizacji rozwiązań z dziedziny odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystania instalacji typu prosumenckiego. Do rozdysponowania mamy łącznie ponad 90 milionów złotych. Nabór wniosków w drugim konkursie od 12 do 30 grudnia (nabór w pierwszym konkursie zakończył się 29 lipca).

 

Wsparcie biznesu

 

  • Wsparcie przedsiębiorstw akademickich.  Dotacje trafią na rozwój firm związanych z uczelniami, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. Chodzi o zakup usług doradczych, między innymi w zakresie zawierania umów licencyjnych i sprzedaży własności do wynalazku oraz budowania powiązań środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. Do rozdysponowania jest 8,9 miliona złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 5 września i potrwa do 19 września.

 

  • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. Dofinansowanie trafi między innymi na usługi doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły, w drugim zakończył się 15 lipca.

 

  • Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na samo wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, jak i na zakup urządzeń oraz know-how. Środki zostaną rozdysponowane w dwóch schematach – na przedsięwzięcia o wartości do miliona złotych (do wzięcia jest ponad 44 mln złotych) i na przedsięwzięcia warte od miliona złotych wzwyż (88,5 mln złotych w puli). Wnioski preselekcyjne będzie można składać od 19 do 30 września.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 sierpnia 2016 r.